Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-57. szám)

1917-07-19 / 32. szám

Bzatmárvármegye Hivatalos Lapja. 78-3134—915. KÖrÖZéS. Nagybányán 1895-ben született Papp Mihály B. npf. köteles, kinek apja Mihály, anyja Fazekas Katalin a megejtett hiv. nyomozás szerint ismeretlen he­lyen tartózkodik s igy meg nem állapítható, hogy népf. kötelezettségének az összes npf. szemléken eleget tett-e vagy nem. Felkérem az ország összes ren­dőrhatóságait és m. kir. csendőrőrseit, hogy nevezett után hatósági területükön nyomozni, s feltalálás esetén hivatalosan megállapítani azt, hogy az összes npf. szemléken megjelent-e, vagy nem, s erről hivatalomat értesíteni szíveskedjenek. Nagybánya, 1917. jul. 14. _________ Smaregla, rkp., a kát. ii. o. v. 1188—917. sz. Körözés. Özv. Poszet Ferenené szaniszlói lakos 1 db. egy éves sötét pej csődör csikója a községi ménesből jun. 24-én elbitangolt, körözöm. Szaniszló, 1917. jul. 5. _________ Gruber, jegyző. 1207-3134—1915. sz. Körözés. Nagybányán 1882-ben született Triff János npf. köteles, kinek anyja Triff Anna, holléte a megejtett nyomozás dacára megállapítható nem volt. Fel­kérem az ország összes közig,, hatóságait és m. kir. csendőrőrseit, hogy neve­zettet nyomozni s feltalálása esetén npf. kötelezettségének miben állását meg­vizsgálni s az eredményt táviratilag közölni szíveskedjenek. Nagybánya, 1917. julius 10._________ Smaregla, rkp, a kát. ii. o. v. 1892—1917. sz. Körözés. Kisilov Dimitri, orosz hadifogoly, fejszáma 1746., Buság és Nagybánya között a vonatról leszökött. — Szemétyieirása: 34 éves, magas szőke, az álla kissé ragyás, köröztetik, feltalálás esetén a legközelebbi fogolytábor parancsnok­ságának átadandó. Nagybánya, 1917. julius 10._________ Bay, főszolgabíró. 2130—917. sz. Hirdetmény. F. hó 2-án kettő korona pénz és hatósági lisztjegy találtatott. Igazolt tu­lajdonosa egy év és egy- nap alatt hatóságomnál átveheti. Nagykároly, 1917. jul. 11. _______ Falussi, h. rkapitány. 22 25—917. sz. Hirdetmény. F. hó 12-én az Attilla-utcán 50 K pénz találtatott. Igazolt tulajdonosa 1 év és 1 nap alatt hatóságomnál átveheti. Nagykároly, 1917. julius 14._________ Falussi, h. rkapitány. 26 60—917. sz. Körözés. Kovács Simon misztótfalui lakosnak f. év junius 1-én a délutáni órákban Misztótfalu község legelőjéről 1 drb. 8 éves sárga pej heréit, homlokán csillag . első jobb iába görbe és mindkét szemére vak, 500 K értékű lova elveszett és azóta nem találja. Körözendő, feltalálás esetén hivatalom értesítendő. Nagybánya, 1917. julius 10._________ Bay, főszolgabíró. 2924—917. sz. Körözés. Gróf Dégenfeld Sándor erdőszádai uradalmába az esztergomi cs. és kir. fogolytáborból mezei munkára kirendelt Platon Serbán 32 ev körüli, magas barna, erős testalkatú és Efiszin Stajner 30 év körüli, alacsony, vékony termetű, sápadt arcú orosz hadifoglyok, kiknek bővebb személyi adataik hiányoznak, orosz gyalogos egyenruhában megszöktek. — Nyomozandók s feltalálás esetén a legközelebbi fogolytábor parancsnokságnak átadandók. Nagybanya, 1917. julius 11. Bay, főszolgabíró. 3056-1917. sz. Körözés. Jeremiás Imre patóházai lakosnak a cs. és kir. 65. gye.-ből kiadott deres szőrű, rövid íarku kanca lova, két első patáján katonai szám és jelzés van, el­bitangolt, körözni, feltalálás osetén erről a patóházai közs. elöljáróságot értesí­teni kérem. Szinérváralja, 1917. jul. 1. ________ Komorócy, főszolgabíró. 30 65—917. sz. Körözés. F. év junius első felében a remetemezői határban a gulyából egy 2 érés

Next

/
Oldalképek
Tartalom