Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-57. szám)

1917-03-08 / 10. szám

71 Jurcsek Béla Nagykároly, helyettes elnök Simay Aladár Merk, póttag Tillinger Ferenc Mezőfény, működési helye. Börvely, Csanálos. 2. Mezőpetrii szavazókörre: Elnök Garzó Imre Szaniszló, helyettes elnök Zahoránszky István Mezőpetri, pót­tag ifj. Vonház Antal Mezőpetri, működési helye Csomaköz, Erkörtvélyes, Mező­petri, Penészlek, Szaniszló, 3. Mezőteremi szavazókörre : Elnök Csighy István Krasznaszentmiklós. holyettes elnök Novák Jstván Yezend, póttag Dömötör Elek Erdengeleg, működési helye Érdengeleg, Érendréd, Krasznaszentmiklós, Genes, Mezőterem, Vezend. 4. Nagykárolyi 1. szavazókörre: Elnök Rubletzky Ignácz Nagykároly, helyettes elnök Fiók Albert Nagykároly, rendes tag id. Csernyi Jó­zsef Nagykároly, póttag Fézer János Nagykároly, működési helye Nagykároly. 5. Nagykároly II. szavazókörre : Elnök Irsik Ferenc Nagykároly, helyettes elnök Orosz Lajos Nagykároly, rendes tag Papp István Nagykároly, póttag Kun István Nagykároly, működési helye Nagykároly. VII. Nagvsomkuti választókerületben. 1. Kapnikbányai szavazókörre: Elnök Papp Sándor Kapnikbánya, helyettes elnök Haraga Márton Kapnikbánya, póttag Weisz Jenő Felsőbánya, működési helye Felsőbánya, Kapnikbánya. 2. Koltói szavazókörre: Elnök Lázin Tivadar Nagysomkut, helyettes elnök Szász Ferenc Koltó, póttag Szabó F. Koltó, működési helye Sz.-falva, Sz.-dombó, H.-lápos. 3. Kővárhosszuíalui szavazókörre: Elnök Brunner Károly Pribékfalva, helyettes el­nök Szép Kálmán Kővárhosszufalu, póttag Szekeres Jenő Kővárhosszufalu, mű­ködési helye Erdőszáda, Pribékfalva, Farkasaszó, N.-nyires, Kővárh.-falu. 4. Ma- gyarberkeszi szavazókörre : Elnök Jeszenszky Béla Nagysomkut, helyettes elnök Dr. Rákócy Filep Sándor Kővárremete, póttag Hirsch ígnátz Kővárremete, mű­ködési helye Magyarberkesz, Csőit, Kovás. 5. Nagysomkuti szavazókörre : Elnök Dr. Olsavszky Gyula Nagysomkut, helyettes elnök Pile Ede Nagysomkut, póttag Bocsáncy Márton Nagysomkut, működési helye Kővárgara, Nagysomkut. VIII. Szinérváraljai választókerületben. 1. Aranyosmegyesi szavazó­körre : Elnök Boross Zoltán Aranyosmegyes, helyettes elnök Miszti Mihály Jó- zsefháza, póttag Szabó József Aranyosmegyes, működési Jielye Apa, Aranyos- megyés. 2. Avasfelsőfalui szavazókörre : Elnök Szentiványi Géza Bikszád, he­lyettes elnök Erdős Mihály Bujánliáza, póttag Demián Athanáz Avasfelsőfalu, működési helye Avasfelsőfalu, Bikszád. 3. Avasujvárosi szavazókörre : Elnök Széli György Avasujváros, helyettes elnök Drágos Aurél Vámfalu, póttag Erdős László Ráksa, működési helye Avasujváros, Vámfalu. 4. Batizi szavazókörre : El­nök Sz. Tréger Albert Sárköz, helyettes elnök Horváth András Szatmárudvari, póttag Nagy Dániel Kakszentmárton, működési helye Sárközujlak, Batiz, Szat­márudvari. 5. Kányaházai szavazókörre : Elnök Petricsek László Kányaháza, he­lyettes elnök Olyüs Lajos Kőszegremete, póttag Drederán Jenő TartoJc, működési helye Kányaháza, Komorzán. 6. Szinérváraljai szavazókörre : Elnök Mándy Zol­tán Szinérváralja, helyettes elnök ifj. Papoícv László Szinérváralja, póttag Dr. Keller Lajos Szinérváralja, működési helye Remetemező, Szinérváralja. A központi választmány elnöke egyben megbizatik, hogy a most megvá­lasztott s esetleg ezen megbízásról lemondó, avagy a megbízást nem teljesítő el­nökök és tagok helyett a munkálatokat foganatosítására elnöki utón másokat megbízhasson. Az összeirási munkálatoknak kifogástalan és zavartalan foganatosithatása végett a következő utasítások tartandók szem előtt : Az összeíró küldöttségi tagok működésűk megkezdése előtt kötelesek az 1913. évi XIV. t.-c. 41. §-ában előirt esküt (fogadalmat) vagy a központi választ­mány elnöke vagy a lakóhelyük szerint illetékes főszolgabíró vagy polgármester előtt letenni s az eskü (fogadalomról) felveendő jkönyvet az illetékes főszolga­bíró (r. t. város polgármestere) köteles azonnal a központi választmány elnökéhez beterjeszteni. Az esküt az összeíró küldöttség mindegyik tagjának, tehát azoknak a tagoknak is le kell tenni, akik egyidőben a központi választmánynak is tagjai, — a törvény ugyanis e részben a központi választmány tagjait az összeíró kül­döttségi tagokra nézve előirt külön eskü letételének kötelezettsége alól nem men­tesíti. A törvény nem mentesiti az eskü letételének kötelezettsége alól a községi és körjegyzőket sem, habár azok hivatalból tagjai is az összeíró küldöttségeknek. Az esküt a működés megkezdése előtt minden évben azoknak is le kell tenni, akik mint összeíró küldöttségi tagok az előző évben már esküt tettek, mert a törvény értelmében való megválasztás és működésre való meghatalmazás csak egy évre szól. Az összeíró küldöttség eljárása nyilvános s az eljáráshoz az elnö­kön kívül legalább egy tag jelenléte szükséges. Szatmárvárrregye Hivatalos Lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom