Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-57. szám)

XViit. c. Csaba Adorján elbitangolt 'sertése kör 452 Csakura vagy Csukur György „ 99 Csalángyüjtés 336 Csanyszag Vazulné Pintér Terézia „ 375 Csanálosi aljzői állásra pály 42, 47 Csegöldi szülésznői „ „ 234, 244 Csengerbagoson felf. borjú tulajd. kór 174 — simái kjzői áll. pály 12S, 136 — újfaluban felfogott üsző tulajd. kör 174, 238, 313 Cséplő József kör 8 Cséplőrészek szállít, eszk Cserebogár irtásáról alkotou szabr. életbelépt 317 Csicsó Flórián kör 64 —• György „ 106 Csokotyisán Grigor (Gergely) által eladott tehén vevő­jének kör 383 Csomaközön befogott sertés tálaid, kör 391, 445 Csókás Györgyné, özv. segélyez r434 Csór Sándor kör 165 Czener Anna „ 392 Cziráll Emilia „ 7 Czukli József elbitangolt uszőborjuja kör 406 D Danka Jénos elbitangolt üszőjének kör 305 Dávid Károly elv. munkásig, megs 427 Debreczeni siketnéma tanintézet segélye 133 Demjén Gyuláné „ 385 Délnémetországi bérlőtársaság képv 68 Dienes Dezső mszalkai tb. fbiró kinev 365 Diku Lajosné kor 10(1 Diókészietek bejelentése és zár alá vétele 409' Dobosi Mihály elbitangolt lova kör 374 Dobrikán Jakabné lábasjószágainak elad 98 Dohányszéllitásra árlejtés 400 Drágos Péter a László Péteré ingatlanát terhelő zálog­jog törlése 49 Dregyén Demeternétől megvásárolt ingatlan szerződé­sének bemutatása 96 — Tódor elveszett lisztkönyvecskéjének megs 25 Dritter Ella kör 445 Duma Flórián elv. lisztkönyvecskéjének megs 33 E Efiszén Stájner orosz hadif. kör 255 Egészen vagy tulpyomó részben rézből vagy rézötvö­zetből készült egyes tárgyak hadicélok való igény- bevétele 389 Egriben felf. ökör tulajd. kör 209, 232 Elemi népiskola V. és VI. oszt. elvégzésének az orsz. gyűl. képv. vál. jog gyakori, célj. való utólagos igazolása 354 Elekes Aladár dr. elbit. lovainak kör 357 Ellens, betörés alkalmával legyilkolt egyének halál­esetének anyakönyvezése 15 Ellenségtől elpusztított felvidéki falvak segély. 10 szá- aalék vm. pótadó kivetése 146 Eltiint vagy hadifogs. levő katonák bejelent 228 Emberi élelemre alkalmatlan húsnak takarmányozási célokra való felhasználása 41 Emili János Iván és tsai prose hadif. kör 209 Endrédi Józsvfné özv., kegyd. megállapít 214 Eötvös-alap budapesti Ferencz József tanítók házában létesített alapítványi hely betöltése 137, 150 Erdei érték- és árszab. jóváhagy 319 — facsemeték adományoz 206 — László kör 99 — Traján elbit. ökörborjujának kör 276 ' •— József kör 292 — Sajtos Aladár kör 68 — Zsuzsánn-a elv. cselédkönyvánek megs 254 Erdélyből menekült iparosodás tanoncaik elh 38 Erdélyrései menekültek segély 383 ! Erdő- és vadőri szakvizsg. megtart 344 Erdődi tagosbirtok bérb 411, 416 mm — utón talált revolver tulajd. kör 254 Erdődön befogott bika tulajd. kör 225 — — — — — borjú — — 238 — — — malac 1— — 155, 411 Erdődi füzmajerból megsz. orosz hadtf. kör 191 Erdődről — — — — — 300 Erdőterületek takarmánytermékeinek felhaszn 235 Erdőezádai sjzői áll. pály 411, 416 Érni Istvánná által eladott tehén vevőjének kör 405 Erzsébet leányárvaházban megüres alapitv. hely be­töltése 188 Eszenyi Margit kör 138 1897 — 99. évi születésű népfk. e. é. ö. kedvezni 356 1899-ben született — kivételes — — 51 1872-—91. évi szül. népfk. a hadsereg és honvédség kötelékébe vaió önkéntes belépése 111 1867—71. és 1867 — 93. évi szül. népfk. a hadsereg és honv. kötelékébe önk. belépése 223 1872-1886, évi szül. népf. bevonulásának elhalaszt 118 Égetett, szeszes italok legm. árának megállapít . 36, 51 Élő sertésekért és sertéstermékekért követelhető legm. árak megállapít 425 Északi hadszíntér belső hadműveleti területeire való utazáshoz szükséges engedélyek kérése 442. Északamerikai Egyesült-Államok consulátusai működési jogának megszűnése 222 Északamerikai Egyesült-Államok polgáraival szemben követendő eljárás 222 Étkezési hagyma és répa küldemény szállít, igazolv. kiállít 310 F Fa- és faszénkészletek bejelentése 347 Faipari kereseti telep rokkant katonák részére 75 Farkas Gyula ingatlan rész jutalékának eladása 432 —. — József elbitangolt lov. kör 176 — — László elv. éri. tajiusitv. megs 25 — — Márton kör 305 — — Sándor — 129 Fábai László kör 319 Fehér Györgyné Ormos Borbála kör 375 Fehérgyarmati főszolgabírói áll. helyettesítés utjálli betöltése 368 Fehérgyarmati főszolgabírói áll. pály 312, 328 — közkórház részére alap létesítése 215 Fekete hiv. záró pecsét alkalm ű — Illés kör 99 — falui vadászt, bérb 269 Felsőbányái rkp.-i áll. pály 42, 47 — ellenőr közgyámi áll. pály 421, 227 Felsőbánya város kéményseprői szabályrend. mód 354 — bányán felf. ló tulajd. kör 182, 183 — — — — tehén — — 351 — fernezelyi vadászt, bérb 105 # — boldádon feli tehenek tulajd. kör 405 Felmentések re'viziója körül követendő élj 149 — —■ —■. folytán holott határozatok kézbesítése 29G Felvidéki falvak segély''vm. pótadó kiv. 140 Fienthammel Gergelyné Diller Mária kör 48 Ferenci József ny. közs. jegyző kegyd. megállapít 132 F'éláru vasúti jegy váltására szóló arcképes iga.zolv, érvényesítése 362 Fémbevásárló szervezet létesítése 66 Fémek, ötvözetek és ezekből készült egyes tárgyak forgalombahozatalának korlátozása 136 Fémáruk pótlásául szóig, öntött és kovácsolt vasáruk legm. árának szabály 115 Fémeknek hadicélokra való igénybevétele 240 Fémtárgyak térítési tételeinek megállapít 294 Femrekvir. tárgyában kiadott utasít 413 Fényes Jenő téritményének törlése 344 Filep István vm. irodáig, illetményeinek megállapít 212 Firic János kör 376 Fischer Józseftől ellopott lószerszámok kör 313 Fiumei ottomán császári Consulátus megszüntetése 31 Foris Mária kör 306 Fonti Lázárnétól elkobzott rum eladása 312

Next

/
Oldalképek
Tartalom