Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-06-29 / 30. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 195 szükségessé. A papiros kímélése elérhető közvetve azáltal, hogy az elintézés módját egyszerűsítjük, amit az ügyviteli szabályok rendelkezései nemcsak lehetővé, de kötelezővé tesznek. Ezek az egyszerűsítések különösen a következők : 1. Írás­beli elintézés helyett alkalmazni kell, amikor csak lehet, a szóbeli vagy távbe­szélő utján való elintézést, akként mint azt az ügyviteli szabályok rendelik. 2. Ha lehetséges, Írásbeli megkeresés helyett az eredeti iktatmányt, vagy az előadó­ivet kell a megkeresett hatóságnak vagy hivataloknak elküldeni avégből, hogy ezek a kívánt értesítést, arra jegyezhessék fel. 3. Ha az iktatmányt, illetékes elin­tézés végett kell elküldeni, ezt magára az iktatmányra átvezetett hátirat utján kell tenni. 4. Az elintézést lehető szabatossággal és rövidséggel kell fogalmazni és tartózkodni kell minden terjengőségtől és felesleges megjegyzésektől, amelyek a munkát is szaporítják és a papiros mennyiséget is szükségtelenül fogyasztják. 5. Az alsóbb hatóságoknak és hivataloknak adott utasítás foganatosításáról csak a legritkább esetben, jelesül csak akkor kell jelentést kívánni, ha az a do'og ter­mészeténél fogva — pl. további intézkedés megtekintése végett — szükséges, vagy a kérdés rendkiviili fontossága következtében indokolt. 6. A nemleges je­lentések tételét általában mellőzni kell, tehát ilyeneket kívánni sem szabad. Mindez közvetve hat ki a papír kímélésére. Közvetlenül is arra kell azonban tö­rekedni hogy a papirossal a legtakarékosabban és leggazdaságosabban bánjunk. Evégből ehendelem hogy: 1. az előadói ivek negyedik oldalát is fel kell hasz­nálni fogalmazásra. 2. Pótivenként (betéti ivenként) csak féliveket kell hasz­nálni, ha ennyi elégséges. 3. Féliveket kell használnia, tisztázatok elkészítésére is, ha a tisztázat rajtuk elfér. 4. Ha az elintézéssel másolaton is kell küldeni, ezt rendszerint magára az irat üres oldalaira kell vezettetni, tehát külön ivet, vagy félivet erre a célra csak akkor kell használni, ha az iraton a másolat nem fér el. 5. Ha egy időben ugyanazon hatósághoz, vagy hivatalhoz több iratot kell küldeni, valamennyit egy közös borítékban kell elhelyezni. 6. Általában a papirossal, va­lamint cgyébb anyagokkal is (nyomtatványok, űrlapok, zsineg stb.) a lehető leg­takarékosabban kell bánni és azokat rendeltetésüktől eltérő célokra felhasználni szigorúan tilos. Mindezeket a hatóságom és felügyeletem alá tartozó hatóságok­kal, hivatalokkal és intézetekket tudomás és szoros alkalmazkodás végett azzal közlöm, hogy a foganatosítás tekintetében szükséges részletes utasítások mega­dása az illető hivatalfőnöknek lesz a feladata. Budapest, 1916. jun. 12. _________ Sándor, s. k. Y. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. 10M9—916. sz. Pályázati hirdetmény. I—II Szatmárvármegye nagykárolyi járásában Csanálos község székhellyel meg­üresedett Csanálosi körjegyzői állásra pályázatot hirdetek. A kör községei Csa­nálos, Mezőfény. Választás helye csanálos községháza, ideje 1916. julius 25-ik napjának d. e 8 órája. Felhívom mindazokat, kik ezen szabályszerű illetmények­kel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen bélyegzett és ok­mányolt kérvényüket hozzám 1916. jul. 23-ik napjának d. e. 12 órájáig annál is inkább beadják, mert a szabályszerütlen vagy elkésetten érkező kérvényeket fi­gyelembe venni nem fogom. Nagykároly, 1916. jun. 23. _________ Madarassy, főszolgabiró. 16 55 -1916. sz. Pályázati hirdetmény. I—II Szatmárvármegye nagykárolyi járásban Szaniszló község székhellyel rend­szeresített és ezen aljzői állásra megválasztott aljző hősi halála folytán megüre- resedett szaniszlói ajzői állásra pályázatot hirdetek, Választás helye Szaniszló községháza, ideje 1916. jul. 18. napjának d. e. 8 óraja. Felhívom mindazokat, kik ezen évi 1000 korona összeggel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy sza­bályszerűen bélyegzett és okmányolt kérvényüket hozzám 1916. jul. 17-ik napjá­nak d. e. 12 óráig annál is inkább beadják, mert a szabályszerütlen vagy elké­setten beérkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. Nagykároly, 1916. jun. 23. _________ Madarassy, iőszolgabiró. 136— 1916. sz. Arlejtési Ijirdetméiiy. A szatmárnémetii kir. tszék, kir. jbiróság és a kir. ügyészség hivatali-, valamint a fogház helyiségeinek fűtésére 1917. évben sziikséglendő mintegy 856 köbméter elsőrendű tűzifa, 57 mmázsa koksz és 980 mmázsa darabos hazai kő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom