Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-04-20 / 20. szám

Szatmárvármegye Hivataslos Lapja. 135 gatás» Nevezett legutóbb Budapesten Szövetség-u. 21. sz. alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózko­dása Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmá­nyai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mel­lőzését kérem. Budapest, 1916. márc. 13. Főjegyző. 3308-916. sz. KöröZéS. Kk. Kulcsár Margit illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyai nagyatyjá­nak a Pótharaszton született Tóth Péter majorosnak (nős Molnár Évával) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Fölkérjük az összes hazai közig, hatóságokat, hogy a nevezettet nyomoztatni s föltalálás esetén letőségi, adózási viszonyaira vonatkozóan tüzetesen kihallgatni, a fölvett jkönyvet pedig hozzánk megkül­deni szíveskedjenek. Nemleges értesítések mellőzendők. Budapest, 1916. márc. 11. Főjegyző 6735—916. sz. Körözés. Kk. Berecky Tibor illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált nagyanyjának a rk. vallásu Berecky Jánosné szül. Szűcs Franciskának illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Neve­zett legutóbb Budapesten V'. Aulich-utca 4 b. I. em. 2. ajtószám alatt lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmá­nyai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mel- őzését kérem. Budapest, 1916. márc. 19. Főjegyző. 7770-1916. sz. KÖrÖZéS. Kk. Krauza Sándor ill. kerestetvén a tárgyalás folyamán szükségessé vált szülők nem létében bátyjának a rk. vall. nőtlen Krausz Ferenc rézöntőnek (szülei néhai Krausz Ferenc és néhai Albrecht Teréz) atyja ill. viszonyaira váló tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Újpesten Szt.-Gellért-u. 28. sz a. lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkedásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihalgattátni, amennyihen e körülményekre vonatkozó okmá­nyai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1916. márc.30. Főjegyző. 7844- 916. sz. Körözés. Kk. Szaniszló Károly ill. kerestetvén a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának az 1896. év IV. hó 9-én Rákosterebesen (Szatmárm.) sz. ref. vall. Szaniszló Mária tajadonnak (atyja sz. Pál, anyja Kokavecz Julia) ill. viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Tápiósztm. községben, jelen­leg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztassa s feltalálás esetén illetőségi viszonyaira vonatkozóan tüzetesen kihallgatni, a felvett jkönyvet pedig hozzám megküldeni szí­veskedjenek Nemleges értesítések mellőzendők. Budapest, 1916. márc. 27. Főjegyző. 8141- 916. sz Körözés. Pataki Vilma csermáki sz. 20 éves rk. vall. cigány magyar állampolgár, ki Franciaországban (Semallonban) volt internálva s onnan kiutasittatván, Királyhidin 1915. okt. 26-án lépett be az országba, ill. helyén ezideig nem jelentkezett. Ennek alapján Pataki Vilma körözését elrendele n, azzal, hogy feltalá­lása esetén őt életviszonyaira is azon körülményre vonatkozólag, hogy útját a fennálló tilalom daczára milyen alapon szakította meg, részletesen ki kell hallgatni, a felvett jkönyvet kimerítő jelen tés kíséretében Belügyminister úrhoz 9189—ein. számra hivatkozással felterjesztenit s egyben további rendelkezésig neve­zettet lendőri felügyelet alatt tartani. Amennyiben Pataki Vilma létfentartási eszközökkel nem rendelkeznék ill. helyére tokncolandó. Nagykároly, 1916. ápr. 12. Ilosvay, alispán. 8142— 916. sz. Körözés. Kiss József rábahidvégi sz. 24 éves rk. vall. volt tengerészhadnagy, ki Angolországban (Strat- jort, London) volt internálva s onnan kiutasittatván, Királyhidán, 1916. febr. 16-án lépett be az országba. 111. helyén nem jelentkezett. Ennek alapján Kiss József körözését elrendelem azzal, hogy feltalálás esntén őt életviszonyaira és azon körülményre vonatkozólag, hogy útját a fennálló tilalom dacára milyen alapon szakította meg, részletesen ki kell hallgatni, a felvett jegyzőkönyvet részletes jelentés kíséretében Belügy­miniszter úrhoz 8542—ein, számra hivatkozva felterjeszteni s egyben további rendelkezéséig rendőri felü­gyelet alatt tartani. Amennyiben Kiss József létfentartási eszközöükel eem rendelkeznék, ill. helyére tolon- colandó. Nagykároly, 1916. ápr. 12. Ilosvay, alispán. 8288—1916. sz. Körözés. Kk. Sztrelka Julia ill. kerestetvén a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának az 1895-ben Appony községben (Nógrádm.) sz. rk. vall. Sztrelka Janka hajadon cselédnek (atyja János anyja Weidin- ger Karolin ill. viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Uákospalotán Bem-u. 8. sz. a. la­kott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén nyomoztatni, feltalálás esetén illetőség viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azo­kat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1916. márc. 30. Főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom