Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-03-02 / 13. szám

XlY. évfolyam. Nagykároly, 1916. márczins 1 13. szám. Jim 4­r.' < MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. KIADJA: SZflTMARVARMEéVE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő Kiadóhivatal Előfizetési ára KEREKES ZSIGMOND RÓTH KAROLY könyvnyomdája NAGYKÁROLY. Egész ém 11 "korona .rry. tk I Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők I ° vm. tb. főjegyző I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok, Szatmárvármegye th. bizottságának Nagykárolyban 1916. február 24 nap­ján tartott rendes közgyűlésének jkvi kivonata. 2—916. bjkv. 20326—915. alisp. sz. Olvastatott vm. alispán előterjesztése az üresedésben levő választott th bizottsági tagsági helyek betöltése tárgyában. Véghatározat. Szatmárvármegye th. bizottsága az állandó választmány véleményével egye- zőleg a választások megejtósére határnapul 1916. március 23-ik napját tűzi ki. 1. A remetemezői választó kerületbe, hol Sipos István elhalálozásával 1916. december 31-ig terjedő időre egy bizottsági tagsági állás kerül betöltésre, el­nökül Sepsi Károly, h. elnökül Dr. Papolczy Béla szinérváraljai lakosok. 2. A költői választó kerületbe, hol Dr. Olsavszky Viktor elhalálozásával 1919. december 31-ig terjedő időre egv bizottsági tagság kerül -betöltésre, elnökül Fejes János szak állasfal vai, h. elnökül Szabó Albert kohói lakosok. 3. A mátészalkai választó kerületbe, hol Dr. Csaté Sándor elhalálozásá­val 1919. december 31-ig terjedő időre kerül egy bizottsági tagsági hely betöl­tésre, elnökül Almer Béla, h. elnökül Katona Géza mátészalkai lakosok. 4. A nagykárolyi 1. választó ketiilelbe, hol Janitzky Albert elhalálozásá­val 1916. december 31-ig terjedő időre egy th. bizottsági íagsági állás kerül be­töltésre, elnökül Schuszterits Ferencz, h, elnökül Néma Gusztáv nagykárolyi. 5. A vitkai választó kerületbe, hol Varga Pál elhalálozásával 1916 dec. 31-ig terjedő időre kerül egy th. bizottsági tagság betöltésre, elnökül Jármy And­rás nagydobosi, h. elnökül Bállá Zsigmond vitkai lakosok. 6. A szaniszlói választó kerületbe, hol Becsky György elhalálozásával 1919. december 31-ig terjedő időre kerül egy th. bizottsági állás betöltésre, elnö­kül Zaharánszky István mezőpetri-i, h. elnökül Gruber Márton szaniszlói lakosok küldetnek ki. Miről : 1. Vm. Hiv. Lap szerk. közlés végett, 2. Illetékes főszolgabirák és polgármesterek, 3 összes kiküldött elnökök és helyettes elnökök jkvi kivonaton értesittetnek. Kmf. ___ _______ Kiadta : Mangu, vm. aljegyző. Sza tmárvármegye th. bizottságának Nagykárolyban 1916. február 24-én tartott közgyűlésének jkvi kivonata. 7—1916. bjkv. 3635—1916 alisp. sz. Tárgyaltatott vm. alispán előterjesztése a hősi halált halt Tóth József vm. h. aljegyző holttestének exhumálása és a vm. költségén való hazaszállítása iránt. A th. bizottság — az állandó választmány véleményével egyezőleg -*• kegyelettel adózva a vármegye szép reményekre jogosító fiatal tisztviselője emlé­kének, a ki a haza védelmében a harctéren lelte korai dicső halálát, tisztelettel­jes hálája jeléül elhatározza, hogy a hősi halált halt Tóth József vm. h. aljegyző II. rovat alatti cimzettv-knek a laphoz csatolt különálló mellékleten is közöltetik. (Ügyv. szabályzat 85. §).

Next

/
Oldalképek
Tartalom