Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-06-08 / 27. szám

alatt beállott gazdasági s kereskedelmi forgalom csökkenése miatt szintén apadó" ban volt, a vámdijtételek növelését kérelmezni nem óhajtja, ne hogy ez által a kompon való közlekedést esetleg más szomszédos komp felé terelje el s igy a jövedelem csökkenését még inkább előidézze. Menetrend megállapítását a th. bizottság szükségtelennek tartja, mert a forgalom akadálytalan menete érdekében, különösen a nyári munkaidőben feltét­lenül szükséges, hogy a komp mindég rendelkezésre álljon. Miről a th. bizottság: 1—3. példányban vm. alispánt, 4. közig, bizottsá­got, 5. Vm. Hív. Lapot I. rovaton közzététel végett értesíti. Kmf. * ______Jegyzetté : Mangu, vm. Il-od főjegyző. Sz atmárvármegye th. bizottságának Nagykárolyban, 1916. május 25 nap­ján tartott rendes közgyűlésének jkvi kivonata. '369—916. bjkv, 1477—916. alisp. sz. Belügyminiszternek 1915. évi 149203. sz. leirata Jenei István thatósági ut- k apa ró nyugdíjazása ügyében. Véghatározat. A th. bizottság — az állandó választmány véleményével megegyezőleg — megállapítja, hogy Jenei István th. nyugalmazott utkaparót még 48 K 84 fillér­fizetés és 16 K 66 f családi pótlék, összesen 65 K 50 fillér azaz Hatvanöt korona 50 fillér illeti meg s vm. alispánt felhívja, hogy azon összeget e határozat joge­rőssége után szabályszerűen utalványozza ki. E határozatot a th. bizottság a vm. Hiv. Lap I. rovatán közzéteszi, a ha­tározatot magában foglaló lap megjelenését követő 8 napon kihirdetettnek te­kinti s ezen utolsó naptól számított további 15 nap alatt ellene érdekeltek a fe- lebbezést vm. alispánhoz Írásban beadhatják vagy előtte jkvbe mondhatják. Indokok. A th. bizottság Jeney István utkaparónak panasziratában foglalt ama kérelmét, hogy családi pótléka a nyugdíj összegéhez legyen számítva, az erre vonatkozó törvényes rendelkezés értelmében figyelembe nem vette, ellenben az építészeti hivatalnak 1914. évi 2745. th. sz. javaslata értelmében a fizetés és csa­ládi pótlék külömbözetet ténylegesen leszolgált idejére megállapította, mivel ne­vezett építészeti hivatal jelentése szerint szolgálatát tényleg 1914. évi nov. 30-án hagyta el. Miről a th. hizottság : 1. Vm. alispánt, 2. Vm. Hiv. Lap szerkesztőjét I. rovaton közzététel végett, 3. kir. ép. hivatalt, 4. Jenei István nyug. utkaparót Zsarolyán, értesíti. Kmf. ________Jegyzetté : Mangu, vm. II. főjegyző. Sz atmárvármegye th. bizottságának Nagykárolyban, 1916. május 25 nap­ján tartott rendes közgyűlésének jkvi kivonata. 376—916. bjkv, 9757—916. alisp. sz. Néhai Dienes István nagykárolyi j. volt irodatiszt özvegyének kérése nyug­díj megállapítása iránt. Véghatározat. A th. bizottság — az állandó választmány véleményével egyezőleg — a tisztviselői nyugdíj választmány javaslatát elfogadja s folyamodót kérésével eluta­sítja. Azonban ugyancsak a nyugdijválasztmány javaslata értelmében ath. bizott­ság folyamodó részére havi 50 azaz Ötven korona kegydijat engedélyez, mely összeg e határozat belügyminiszteri jóváhagyása után a tisztviselői nyugdíjalap­ból utalványozható. A th. bizottság e határozatot a vm. Hiv. Lap I. rovatán közzéteszi, a ha­tározatot magában foglaló lap megjelenését követő 8 napon kikirdetettnek tekinti, s azon utolsó naptól számított további 15 nap alatt ellene érdekeltek a felebbezést vm. alispánhoz Írásban beadhatják vagy előtte jkvbe mondhatják. Indokok. Az 1914. évi 21496. alisp, 953. bjkv. sz. szabályrendelet 31. §-a szerint, moly 1915. évi julius 10 én lépett életbe, a szabályzat értelmében jogosított egyé­nek özvegyei ellátásra tarthatnak igényt, minthogy azonban folyamodó néhai férje Szatmárvármegye főispánjának a vármegye alispánjához 1915. évi október 20-án 1167. ein. sz. a. intézett értesítése szerint állásáról lemondott, vm. főispán lemon­dását elfogadta és őt állásától felmentette, folyamodó férje nyugdíjjogosultságát , _________Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 175

Next

/
Oldalképek
Tartalom