Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-06-29 / 30. szám

szén együttes szállításának biztosítása céljából Szatmárnémetiben a kir- tszéki épület 85. ajtószám hivatalos helyiségében 1916. aug. 7-ik napjának d. e. 10 óra­kor nyilv- írásbeli versenytárgyalás fog rríegtarUttni. Miről vállalkozni szándéko­zók azzal órtesittetnek, hogy az árlejtés megkezdéséig egy koröiiás bélyeggel el­látott zárt ajánlataikat adják be. Az ajánlattevők tartoznak 800 koronát bánat­pénzül készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban valamely kir. adópénZ- tárnál vagy adóhivatalnál igazságügyi letétbe helyezni és a letéti nyugtát aján­latukhoz csatolni. A ajánlatokban az egységi ár, a tűzifa köbmétere a koksz és á szén mmázsájára számmal és betűkkel kiirandók, valamint felemlítendő, hogy si vállalkozó a feltételeket ismeri. A zárt ajánlatok „tűzifa illetőleg fűtőanyag szál­lítására vonatkozó ajánlat“ felirattal jelzett s lepecsételt borítékban a kir. tszék elnökénél, vagy helyettesénél adandók be. Az árlejtés! feltételek és az ajánlat mintája a kir. tszék’i épület 85. sz. hiv. helyiségében a hiv. órák alart megte­kinthetők és díjtalanul meszerezhetők, fezatínárnémeti, löl6; jtln. 1ÖV. ___.... Elnök. 1288 — 9Í6 sz. Árverési hirdetmény. Álsóhomoród község határában gyakorolható vadászati jog f évi aug. i-től kezdődő 10 egymásután következő évre nyjlv. árverésen 1916. jul. 25-én d. e. 8 órakor a községházád ál bérbe fog adatni. Árverési feltételek a kjzői irodában megtudhatók. Álsóhomoród, 1916. jud. 23. Nyisztor, kjző. 1289— 1916. sz. árverési hirdetmény. Ivácskó község határában gyakorolható vadászati jog f. évi aug. I-től kezdődő, tíz Qgymásutáp következő évre nyilv. árverésen 1916 jul. 20 án d. e. 10 órakor Ivácskó községházánál bárbp fog adatni. Árverési föltételek az alsóhomo- ródi kjzői hivatatban megtekinthetők. Ivácskó, 19l6. jun. 23. Papp, bíró, 839—1916. sz. Hirdetmény. Kővárhosszufalu község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a köz­ségben egy 7 éves barna fehér tarka tehén jobb szarván 907. sz. beégetve, jobb szemén fehér folt bitangságban felfogatott. Igazolt tulajdonosa özeit hirdetmény­nek a vm Hiv. Lapban való megjelenéstől számított 15 nap alatt az eddigi tar­tási költségek lefizetése ellenében átveheti. Megjegyeztetik, hogy a község raga­dós száj és körömfájás miatt zárlat alatt van és a tehén csak a járvány meg­szűnte Után lesz innen elvihető. Amennyiben a tulajdonos fenti idő alatt nem je­lentkezik, úgy a tehén mint gazdátlan jószág el fog árvereztetni. Kővárhosszufalu, 1916. jun. 2fr_______ Rácz, kjző. 1050—9 16. sz. Körözés. Besenyőéi Mihály vetési lakos a debreceni gőzgépkezelők és kazánfűtők vizsgáló bizottsága által 1910. okt. 2-án 4829—910. sz. a. kiállított stabilgőzgép kezelői vizsgálati bizonyítványát ismeretlen módon elvesztette. Megsemmisítem. Vetés 1916. jun. 20. _________ Jakobovits, h. kjző. 10 70—1916. sz. Hirdetmény. Boka Miklós vetési lakos a debreceni gőzgépkezolók és kazánfűtők vizs­gáló bizottsága által 1908. febr. 2-án 4032—908. sz. a kiállított lokomobil gőzka­zán fűtői vizsgálati bizonyítványát ismeretlen módon elvesztette, Megsemmisítem. Vetés, 1916. jun. 20. ' _________ Jakobovits, h. kjző. 10 2—1914. sz. Körözés. Szabó József 50 éves és Cumbil József 43 éves volt domabidai lakosok a fenti sz. ítélettel 4—4 K pénzbírságra Ítéltettek. Miután jelenlegi lakhelyük is­meretlen, körözésüket elrendelem s felkérem az összes közig, hatóságokat, hogy nevezettet körözzék s feltalálásuk esetén hivatalomat értesítsék. Nagykároly, 1916. jun. 23. _________ Szabó, fszbiró. 41 37-916. sz. Körözés. Borgyos András gacsályi lakos kárára f. hó 9-én a községből 1 drb. 1 éves pej kanca, homlokán kis csillag jegyű csikó elbitangolt, feltalálás esetén nevezett elöljáróság értesitendő. Csenger, 1916. jun. 19. _________ Szuhányi, fszbiró, Í9ö____________ Rzatmái-vármegye Hivatalos Lapja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom