Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-59. szám)

1916-03-02 / 13. szám

62 Dredeán Jenő Tartolcz. Működési helye : Kányaháza, Komorzán. 6. Szinérvárljai szavazókörre. Elnök Mándy Zoltán Szinérváralja, h. elnök ifj. Papoley László Szinérváralja, póttag Dr. Lányi Sándor Szinérváralja. Működési helye : Remete­mező, Szinérváralja. A központi választmány elnöke egyben megbizatik, hogy a most megvá­lasztott, s esetleg ezen megbízásról lemondó, avagy a megbízatást nem teljesítő elnökök és tagok helyett a munkálatok foganatosítására elnöki utón másokat meg­bízhasson. Az összeirási munkálatoknak kifogástalan és zavartalan foganatosihatása végett a következő utasítások tartandók szem előtt: Az összeíró küldöttségi tagok működésűk megkezdése előtt kötelesek az 1913. évi XIV. t.-c. 4L §-ban előirt esküt (fogadalmat) vagy a központi választ­mány elnöke vagy a lakóhelyük szerint illetékes főszolgabíró vagy polgármester előtt letenni s az eskü (fogadalomról) felveendő jegyzőkönyvet az illetékes főszolgabíró (r. t. város polgármestere) köteles azonnal a központi választmány elnökéhez beter­jeszteni. Az összeíró küldöttség eljárása nyilvános, s az eljáráshoz elnökön kivül legalább egy tag jelenléte szükséges. Az összeíró küldöttségek működésének kezdő napját a törvény 43. §-a értelmében legkésőbb 1916. évi március 15-ére az összeíró küldöttség elnöke tűzi ki, az összeíró küldöttség elnökének jogában áll azonban a küldötség működésének kezdőnapját 1916. márc. 15-ike előtti napokra is kitűzni. Az össeiró küldöttségi elnökök kötelesek megállapítani a küldöttség mű­ködésének helyét (a helyiséget) is Az összeíró küldöttség által kibocsátandó hirdetményt az összeírást mege­lőzőleg legalább 8 nappal községekben az elöljáróság, városokban a polgármester teszi közzé szokásos módon (meg telelelő számú falragasz, községekben esetleg dob­szóval) azon figyelmeztetéssel, hogy az érdekeltek választói joguknak igazolása végett okirataik bemutatása mellett az összeíró küldöttség előtt jelentkezzenek, a munka­adók pedig a törvény 55. §-ában említett adatokat meghatározott napon bocsássák az összeíró küldöttség rendelkezésére. Ha a küldöttség elháríthatatlan akadály miatt működését a kitűzött napon meg nem kezhetné, a küldöttség elnöke erről a köz­ségi elöljáróságot (polgármestert) azonnal értesíti és az uj határnapot akként tűzi ki, hogy a kihirdetéstől a működés megkezdéséig legalább 3 (három) napi időköz legyen. v A névjegyzékek tervezetébe fel kell venni mindazokat, akiknek az össze­író küldöttségek tudomása vagy a rendelkezésre álló adatok szerint a felvételhez szükséges kellékei az összeírás időpontjában megvannak, és pedig tekintet nélkül arra, hogy felvételüket kivánják-e vagy sem ? Fel kell venni továbbá mindazokat is, akik felvételük végett a küldöttség előtt megjelenve igazolják, hogy az összeírás időpotjában meg vannak a választói jogosultsághoz szükséges kellékei. Fel kell venni azokat is, akik az összeírás időpontjában a törvényes élet­kor (30, illetőleg 24 életévet) még nem töltötték ugyan be, de azt az összeírás évében betöltik. Fel kell venni továbbá azokat is, akikre nézve az összeírás időpontjában a törvény 13. 14. §-ában felsorolt kivételek vagy kizáró okok valamelyike fenn forog, azonban közokirattal igazolva van, hogy ezen okok még az összeírás évé­ben kétségtelenül meg fognak szűnni. A névjegyzékből ki keli hagyni azt, akire nézve az összeíró küldöttség meggyőződött arról, hogy meghalt, a névjegyzékbe való felvételhez szükséges kellékek valamelyikét elvesztette, vagy, hogy tévesen volt a névjegyzékbe felvéve. Nehogy kétség támadjon az iránt, hogy fel kell veni és hol kell felvenni azt a választót, aki a törvény 3. §-,tban meghatározott 1. éven belül lakásvátoz- tatás következtében a városnak, vaöy községnek különböző választókerületekhez, vagy szavazó körökhöz tartozó észében lakott, az ilyen választót is ott kell fel venni ahol az összeírás idejében lakik. Minden választót csak egy névjegyzékbe kell fel venni, habára választói jogcímet esetleg több helyen is képes igazolni. Kivétel csak azokra teendő, akik állandó alkalmazásuk helyén (székhelyén) kivül laknak, továbbá akiknek lakó­helyükön kivül eső más községben nagyobb ingatlanuk van. Az ilyen személy­eket azon szavazó körben kell felvenni, ahol laknak és ott is ahol hivatali szék­helyük van, illetőleg ahol laknak és ott ahol ingatlanuk fekszik. Szatmárvármegye Hivatalos Lapja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom