Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1915 (13. évfolyam, 1-59. szám)

XIII. Dr. Csathó Sándor volt j. orvos temetési járulékénak kiutalása 293 Dr. Csathó Sándorné özv. nyugdijának mcgá'lap 196 Csákányovszky István kör 382 Cs. és kir. haditengerészeti akadémiai felvételre pá­lyázat 117, 122 Cs. és kir. hadszíntér mögött fekvő országrészekben elhelyezett csapatok ellátása 146 Cs és kir. hadapród iskolában magyar honos ifjak részére pályázat 134, 142 Cs. és kir. katonai nevelő és képző intézetekben ma­gyar honos ifjak részére fentartott helyekre pályá­zat 124, 132 Cseh Juliánná kör 144 Csenger községben a bérkocsik számának felem 332 Csengeti fszolgabirói állásra pály 131, 141, 334, 340 — — gyalogjárda szabályrend. életbeléptetése 18 Csengerben felfogott ökörborju tulajd kör 174 Csengersimai aljzői állásra pály 167, 173, 377, 381 Csengerujfaluban lelfogott sertés tulajd kör 47, 245 Csernega Gyula kör 233 Csentei István — 150 Cserebogarak irtása 116 Cserebogarak irtásáról szabályrend alkotása 211 Cserkéreg termés és mikénti értékesítése 159 Csiszár József szóig, idejének leszámítása 363 Csizmadia és cipész mesterségnek egy iparágként való tekintése a képesítést megállapító lajstromban 201 Csókán Juon a Vaszil Grigi elveszett munkásigazol­ványának megs 168 Csomaközi kjzői állásra pály 161, 167 — — — aljegyzői — — 161, 167-----------vadászati jog bérbeadása 248 Csonka József elveszett niaahalevelének mrgs 245 Csókás György volt nagysikárlói körjegyző temetési járulékának kiutalása 368 Csókás Györgyné nyugdijjárulékának megállapít. 323 Csuhaj Róza kör 328 özv. Csuja Imréné kegydijának megállapítása 361 Czici Mária kör 290 Czine József elveszett munkakönyvének megs 114 Czinezás László elbitangolt lovának kör 252 Czompa Lajos kör 169 Cunás Gergely kör J.53 D Dadányi (Leszkai) Márton kör 352 Danjulik Miklós kör 64 Danka Mihály elveszett marhalevelének megs 378 Darabán József elbitangolt tehenének kör 12 ö?v. Deák Ferencné Székely Rozália kör 269 Deák Sándor elbitangolt lovának kör 232 Deme Béla kör 23 Demetrovits Mihályné kör 353 Deutsch Pál kör 47 Dénes János kör 136 Diek (Tick) Ferenc kör 378 Dimisz Julia kör 154 Disznózsírért követelhető legmagasabb árak megálla­pítása 376 Dittrich József kör 353 Dobrai Ferenc kör 252 Dobrácsapátii vadászati jog berb 220 Dobrocsi Erzsébet kör 328 Dohánykortészekneb hadiszolgáltatásokra leendő ki­rendelése 138 Dolhai országos vásárok napjainak áthelyezése 130 Dorle Vaszil I. György elveszett munkakönyvének megs 113 Dorner (Pinker) József kör 378 Drágos János kör 272 F. Drágos Mihály elbitangolt csikójának kör 228 özv. Dudás Jánosnc Baborik Anna kör 154 Dudás Mária kör 221 Durusai vadászati jog bérbeadása 385 E Ebtartási szabályrendelet 277 Eckmann Ilona kör 7 Egyutra szóló féláru menetjegy váltására jogosító igazolványok kérése 371 Eigner Simon vm. irodaszer szállító részére árem 177 Elekes István körözése 193 Elpusztított felvidéki közs felép hozzájár 253 Emánuel Józset kör 161 Eötvös alap orsz ianitóegylet alapitv pály 142, 149 Erdei kihágások tárgyalása 289-------tisztásoknak mezőgazdasági használatra leendő áten gedése 137 Erdei György körözése 382 Erdődi kórháznál árok kijavítására árlejtés 6, 220-------kórház mellett elvonuló árok megvétele 225 Erd ődön befogott 2 liba tulajd kör 209 Brdőőri fizetési alap járulékának behajtása 52 — — kivetési lajstroma 99-------és vadőri vizsgák megtartása 250 Erdősítési jutalmakra pály 201, 207 Erdőaranyosi korcsmaház bérb 244 Erdőszáda elveszett pecsétnyomójának kör 221 Erzsébet leányárvaházban egy alapítványi helyre pály 249 Érkörtvélycsen felfogott tehén tulajd kör 238, 295 Értarcsán — borjú — — 364 Értéknélküli hivatalos postaküldemények kézbesítési módjának megváltoztatása 270 Esküdtképes férfiak összeírása 200 Északkeleti vármegyék s városi törvényhatóságok te­rületén lakó egyének váltón s más forgatható ér­tékpapíron alapuló tart törlesztése 344 Északamerikai Egyesült Államok állampolgárainak út­levelei 45 F Faanyagoknak Máramaros vm. területén szabályozott eladása 62 Farkas Anna kör 315 — — Károly — 382-------László — 126 — — Séndor — 114 Farkó Pál elveszett műnkig megs 168 Fazekas Istvánná és kiskorú gyermekei ingatlanainak eladása 83 Fákián Mihály kör 298 Fábiánházán felfogott sertés tulajdonosának kör 314 Feder György kör 233, 296 Fehér János — 199 Fgyarmati járásban elkobzott jószágok eladása 161 — — — közkérház részére alap létesítése 265 Fekete Albert elbitangolt lovának kör 342 — — László kör 153 Felsősándorfalui vadászati jog bérbeadása 47, 231 Ferencv József körjegyző nyugdíjazása 3_ Féláru menetjegy váltására jogosító arcképes igazol­ványok megváltása 270 Filep Imre jutalmazása 308 — — nyugdíj különbözeiének megállapítása 326 — — István vm. irodaigazgató működési pótlékának megállapít 254, 373 Finger Izidor kör 24 Fintha Grigor Juoni elveszett műnkig megs 152------Sándor községi jegyző nyugdíjazása 205 Fisc her Laci körözése 382 Fodor István kör 12 ------Károly — 54 özv . Fried Sámuelnó kegydijának megállapítása 215 Friedmann Róza elveszett cselédkönyvének megs 342-------— Sámuel kör 7 Fri tz Janka Erlich Vilmosné kör 233 Freidstádter Jenő lovag budapesti perzsa császári főkonzul kinevezése 384 Fülöp Antal elbitangolt lovának kör 153 Fűrész Anna kör 386 G Galíciai menekültek tartózkodási helyeinek nyomo­zása 41, 79, 80, 111 Gallér Márta kör 8 Garai Mária — 128

Next

/
Oldalképek
Tartalom