Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-10-15 / 54. szám

457 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja községi bíró házánál fog megtartatni. A szülésznő javadalma a község pénztárá­ból évi 120 K készpénz s minden szülési esettől 2 K, melyért 8 napig köteles a beteget látogatni. Vagyontalan betegek ingyen kezelendők. Láposhidegkut, 1014. szept. 26. _______ Kiss, körjegyző. Kosztin, biró. 42 2 914.sz. Pályázati hirdetmény. I—II. Alantirott községi elöljáróság az üresedésben levő szülésznői állásra pá­lyázatot, hirdet s felhívja a oályázni óhajtókat., hogy oklevelükkel és erkölcsi bi­zonyítványaikkal felszerelt, 1 Tv bélyeggel ellátott pályázati kérvényüket 1914. okt. 14-ig adják be. A választás 1914. okt 22-én d e. 10 órakor a zazári községi bíró' házánál fog megtartatni. A szülésznő javadalma a község pénztárából évi 180 K készpénz s minden szülési esettől 2 K, melyért 8 napig köteles a beteget, látogatni. Vagyontalan betegek ingyen kezelendők. Zazár, 1914. szept. 26. _________ Kiss, körjegyző Tyipa, biró. 913—9 14. sz. fjirdetmeny. Szatmárnémetiből Nagypeleskére vezető útról f. évi okt. 4-én 1 darab 8 hónapos pirospej, homlokán kis csillagos kanca csikó a Mózes tavba, bitangolt. igazolt, tulajdonosa a nagypeleskei Mózes tanyán a tartásdijak kiűzetése ellenében f. hó 16-ig átveheti, azután mint gazdátlan jószág elárvereztétik. Nagypeleske, 1914. okt. 8. _________ Kormos, körjegyző. 95 5-914 sz. árverési hirdetmény. Hagymáslápos község elöljárósága közhírré teszi, hogy a bagymásláposi iskolai alapvagyont képp/ő 1200 n -öl területű belső telek 5 egymásután követ­kező évre f. évi okt. 20-án d. u. 3 órakor Hagymáslápos községházánál nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni. Közelebbi felvilágosítás a közsé.gi elöljáróság­nál megtudható. Hagymáslápos, 1914. okt. 8. Diamant, aljegyző. Árgyeleán, bíró, 2133—914. sz. ‘Hirdetmény. Vitka községben f. évi. szept. 28-án • egy körülbelül 2 évesnek látsszó veres tarka ökör linó bitanglóban találtatott. Ha igazolt tulajdonosa nem jelentkezik, úgy nyilvános árverésen Vitka községben a községházánál f. évi okt. 26-án d. e. 9 órakor elfog adatni. Vitka, 1914. oki, 3. Bállá, körjegyző. Koncz, biró. 320—914 sz. Körözés. A fenti számú vadászati kihágási ügyből kifolyólag Vágó Albert volt szaniszlói lakos részére 4 K, Kochanovszky Károly volt szaniszlói lakos részére 60 K, Ricz Ambrus volt. szaniszlói lakos részére 2 K tamulij volna kiutalandó. Miután nevezettek jelenlegi lakhelyei ismeretlenek, felkérem az összes közig, hatóságokat, hogy nevezetteket körözzék s feltalálás esetén hivatalomat értesíteni szíveskedjenek. Nagykároly, 1914. szept. 30. Szabó, tb. főszolgabíró. 667-913. sz. Körözés. Czompa Lajos szinérváraljai lakost fenti sz. Ítéletemmel 5 K pénzbünte­tésben mai asztaliam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, körözésére a ható­ságokat felkérem. Szinérváralja, 1914, okt. 8. Bay, főszolgabíró. 707—913 sz. Körözés. Berendi Károly szinérváraljai lakost fenti sz. Ítéletemmel 3 K pénzbün­tetésben marasztaltam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, körözésére a ha­tóságokat felkérem. Szinérváralja, 1914. okt, 8. Bay, főszolgabíró. 822—914. sz. Körözés. Nagybányán 1891. évben született Ardileán (Argyillán Gábor és Bollyá Ilona szülőktől született Ardileán Sándor hadköteles eredménytelenül nyomozta­tott, felhívom a közig, hatóságokat és a m. kir. csendőrőrsöket, hogy nevezettet nyomozni és feltalálása esetén értesíteni szíveskedjenek. Nagybánya, 1914. okt. 9. _________ Ha lmay r.-kapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom