Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-10-08 / 53. szám

Junos Portelek, Csiesobszky János. Harstein Mór Szaniszló, Vadai József Erdengeleg, Vonház Jakab Mező" terein, Krivács Mihály Penészlek, Orosz György Kismajtény, Teiszler Mihály Mezőfény, Barta Bertalan Be'e, Süveg András Kismajtény, Donka József Vállaj, 'Nagy Ferenc Bere, Kerezsi György Szaniszló, Kuncz József Mezőpetri, Pável László Kismajtény, Kincel Ferenc Szaniszló, Kozma József Érdengeleg, Igaz György Portelek. Fent megjelöltek a m. kir. szatmári honvédkieg. parancsnokság 5021. sz. átirata szerint katona- szökevénynek nyilváníttattak. Felkérem az összes hazai hatóságokat, hogy nevezetteket hatósági t ihletei­ken nyomoztatni s feltalálás esetén a legközelebbi honvéd cs. és kir. hadsereg — állomás parancsnokság­nak átadni szíveskedjenek, Nagykároly, 1914.. szept. 27. Madarassy, főszolgabíró. 13465—914. sz. Körözés. Fcllinger Ferenc gyári lakatos és neje Molnár Erzsébettől származó kk. Feliinger Ferenc és. József állami gondozásba vett gyermekek illetőségének megállapítása végett apjuk Feliinger Ferenc n}'0- mozandó és feltalálás esetén illetőségére vonatkozólag tüzetesen kihallga*ando és a felvett jegyzőkönyv Pózsonyvármegye alispánjával a fenti számra közlendő. Pozsony, 1914. szept. 2Ó. Alispán. 19010-914. sz körözés. Kk. Krsfyanik Julia illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának Krstyánik Júliának illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Újpest városban la­kott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezett Krstyánik Júliát hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. szept. 16. Főjegyző. 21501—0l4. sz. Körözés. Kk. Harmat Mária illetősége kerestetvén, a tárgyalás f lyamán szükségessé vált anyjának Harmat Katalinnak illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Budapesten VI. kér. Szerecsen utca 42. sz. a. lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi és adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. szept. 16. ___________ Főjegyző. 25 952—914. sz. Körözés. Kk. Mensik Aranka illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált az 1838. évben Gajdal községben született Mensik Anna illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása.' Nevezett legutóbb- Budapesten Szegényliáz-u. 26. sz. a. lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi és adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatok amennyiben e körülményekre vonatkozó- okmányai lennének, azokat hivatalos használaira bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értosités mellőzését kérem. Budapest, 1914. auy 26. ____________ Főjegyző. 25964—914. sz. Körözés. Kk. Csicsmann Ferenc illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának Csicsmann Máriának illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Budapest \ 111. kér. Baross-tér 14. sz. a. lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó­okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni cs megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. aug. 26. * Főjegyző. 32985—914 sz. Körözés. Kk. Boti Sándor illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szük­ségessé vált anyjának az 1880. évben Gyertyánliget községbén született Boti Irma cselédnek illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Neve­zett állítólag legutóbb Bpesten lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartóz­kodásu. Fölkérjük az összes hazai közig, hatóságokat, hogy a nevezettet nyomoztatni löltalálás esetén a saját és szülei származási és illetőségi viszo­nyaira vonatkozóan tüzetesen kihallgatni, a fölvett jegyzőkönyvet pedig" hozzánk megküldeni szíveskedjenek. Nemleges értesítések mellőzendők. Budapest, 1914. szept. J. ________ Főjegyző. 34 808 —914. sz. Körözés. Kk. Ptacsek Juliánná illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált nagyatyjának Ptacsek Rezsőnek illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Bernecse községben lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesén ki hallgattatni, amennyiben e körülményekre vonat kozó okmányai lennének azokat hivatalos használatra bekivánni és meg­küldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914, szept. 18. ________ Főjegyző. 34 096—914. sz. Köí'ö/.és. Kk. Katona József, Ede és Erzsébet illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált özv. Katona Józsefné szül Kassai Fáni 26 éves, Dad (Komárom m.) születésű gyári munkásnő később- zenésznő, illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Pestújhely (Madách-u 27. sz. a.)- községben lakott jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezett özv. Katona .lózsefnét hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyúira nézve tüzetesen kíhátlgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos hasz— 4 52 Sz.atmni /ármepve ll'v:;'n]p‘ Lai «a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom