Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-68. szám)

1914-08-20 / 44. szám

405 Szatmárvármegye Hivataslos Lapja. lózset Szaniszló, Gerhardt Pál Mezötény, Rokk József Csanálos, (Jnándt Fe­renc Szaniszló, B. Szabó Károly Márk, Heinrich Pál Mező fény, Schvartz Máté Kaplony, Haratein Mór Szaniszló, Márk Mihály K.-szentmiklós, ívincli István Mérk, Varga János Nagymajtény, Vásárhelyi György Érkörtvélyes. Nagykároly, 1914. aug. 16 Föszolgabiró h.: Neupauer, tb. föszolgabiró. 3434—914. sz. Körözés. Az Illésfalván (Szilágyv árra egye) 1391-ben született gk. vallásu Puci Juliánná nevű cseléd tartózkodási helyének megállapítása szükségessé válván, fölkérjük az összes hazai közig, hatóságokat, hogy nevezettet nyo­moztatni s föltalálás esetén pontos lakcímét közöpii szíveskedjenek. Nem­leges értesítések mellőzendők. Kassa, 1914. aug. 5. Varga, elnök. 5727—914. sz. Körözés. Frömmer Teréz 26 éves volt nyergesujíalui lakos rk. vall. hajadon, kékszemü, szökehaju, középmagas termetű, aki legutoljára Budapesten mint cselédleány szolgált 1913. nov. hó óta ismeretlen helyen van. Körözendő és az eredmény közvetlenül Esztergom vármegye alispánjával közlendő. Esztergom, 1914 aug 7. _________ Alispán. 18 817—914. sz. Körözés. Kk: Tuschák Tibor illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált atyjának 1880. körül Késmárkon született Tuschák Vilmos (logl aranyműves) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Budapest, VI. Aréna-ut 150. sz. a. lakott, jelenleg azonban isme­retlen tartózkodása Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemle­ges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. jul. 18. Főjegyző. 28274—914. sz. Körözés Zárha (helyesen Záha) Emánuelné szül. Henrika Peterzsilka kórházi ápolt állampolgársága kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált férjének'Zácha (Zaha) Emánuel gyári munkásnak illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Újpesten (Deák-utca) lakott jelenleg azonban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nemle­ges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914 jul. 21. Főjegyző 352620—914. sz. K ÖrÖZéS, Az ismeretlen községben született, állandó lakással nem biró Op- penheisner Lipót karmester illetőségének megállapítása vált szükségessé. Felkérjük az összes hazai közig, hatóságokat, hogya nevezettet nyomoztatni, s feltalálása esetén a saját és szülei származási és illetőségi viszonyaira vonatkozóan tüzetesen kihallgatni, a fölvett rzökönyvet pedig hozzánk megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1914. julius 7. _________ Főjegyző. Ró th, Nagykároly

Next

/
Oldalképek
Tartalom