Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-63. szám)

1913-09-11 / 43. szám

2223—913. kp. sz. Körözés. Nagybánya szab. kir. r. t. városban a teljesen ismeretlen és távollévő hadköteleseknek névjegyzékét a m. kir. H. M. 58646-17—913 sz. rendelete alapján leendő szigorú nyomozás végett azzal körözöm, hogy feltalálás ese­tén értesítést kérek Nagybánya, 1913. aug. 15. Smaregla, r.-kapitány. Névjegyzék Nagybánya szab. kir. r. t. város területén összeirt teljesen ismeretlen és távollévő hadkötelesekről. Teljesen ismeretlenek: Kozsanovics Sándor Gá­bor 1892. évi születésű g. k. vallásu. szülei: Sándor, Lászlófi Margit. 2. Pap Miklós 1891. évi születésű g. k. vallásu, szülei: Pap László ésBabucz Agatta. .3. Varga József 1890. évi születésű r. k. vallásu. Anyja Varga Teréz. 4. Smidt István 1890. évi születésű r. k. vallásu. Anyja Smidt Karolin. Távol­lévő hadkötelesek: 1. 1880. évi születésű Schlézinger Izsák. 2. 1880. évi szü letésü Szaszarán János. 3. 1880. évi születésű Krecsuz (Krekán) József. 4. 1881. évi születési! Rosenfeld Márton. 5. 1882. évi születésű Kozma János Ferencz. 6. 1884. évi születésű Nagy József. 7. 1885. évi születésű Mandl Lipman. 8. 1886. évi születésű Mandl Sándor. 9. 1886. évi születésű Fehér János. 10. 1886. évi születésű Friedmann Márton Léb. 11. 1886. évi születésű Okolicsán József 12. 1886. évi születésű Szaszarán László. 13. 1886. évi^szü- letésü Grünfeld Hersch. 14. 1886. évi születésű Szaszarán János. 15. 1887. évi születésű Dumitrán Sándor. 16. 1889. évi születésű Laár János Szaniszló. 17. 1889. évi születésű Mandl Antal. 18. 1889. évi születésű Gyorgyisán Sándor. 2669—1903. sz. Körözés. Dávidovics Izsák fehéríalui (Máramarosm.) lakos f. évi jul. 31-én éjjel hajtás közben Tomány község határában egy drb. egy éves fehér ökör- borjut, jegye nem volt, elveszett s azóta nem találja. Kérem körözését. Fel­találás esetén jelen számra hivatkozással szives értesítését kérem. Nagybánya, 1913. aug. 24. _________ Damokos, főszolgabíró. 3998 — 913. sz. Körözés. Balogh Ignácz csengeri lakos f. évi jul. 28-án a fehérgyarmati vásár­ról hazafelé jövet fánk és Csegöld között egy drb. 5 éves meddő tehén fehérszőrü, bal farán H T. bélyegü szarvasmarha hozzá csapódott s általa befogatott, mint bitangló állat, körözöm. Csenger, 1913. aug. 29. _________ Képessy, főszolgabíró. 61 94—913. sz. KÖrÖZéS Hajduvármegye alispánjától. Szántó Ágnes anyától Debreczenben 1898. szept. 6-án született Szántó István a debreczeni áll. gyermekmenhelyböl f. évi május 8-án megszökött s azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Sem anyja, sem anyjának Nagyvá­radon lakó testvérei Szántó Imre, János, Lajos és Mihály kk. tartózkodására nézve felvilágosítást adni nem tudnak. Felkérem az összes hazai közig, ha­tóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén sürgősen értesí­teni szíveskedjenek. Nemleges értesítések mellőzendők. Debreczen, 1913. aug. 27. _________ Kovács, alispán. 6771— 1913. sz. Körözés. Komáromvármegye alispánja. Kk. Uhrik Borbála és József illetőségi ügyében a kiskorúnak termé­szetes atyjának Krakó Józsefnek és anyjának özv. Krakó Istvánná szül. Czibor Rozália, jelenleg férj. Blahák Ferencznének nyomozását elrendelem. Krakó József szül. Köbölkuton 1883. ápr. 19-én, rk. vallásu, atyja István, anyja Czibor Rozália, foglalkozása bányász. Blahák Ferenczné származási adatai ismeretlenek, tartózkodási helye ezelőtt Béla (Esztergom.) legutóbb pedig Budapest volt. A nevezettek feltalálásuk esetén kihallgatandók az iránt, hogy Krakó Józsefnek Uhrik Annától szül. törvénytelen Róza nevű gyermeke hol, mely évben és napon született és hol anyakönyveztetek. Komárom, 1913. aug. 29. _________ Főjegyző. 13 739 —913. sz. Körözés. Albert Margit 14 éves kassai születési! rk. varróleány f. évi aug. 30-án d. e. szüleinek Kassán, Szent László-utcza 12. sz. lakásáról eltávozott s a mai napig vissza nem tért. Valószínű, hogy egy Zsótér Márta nevű, hasonló korú leány társaságában távozott és vele egy helyen tartózkodik. Felkérem, hogy nevezettet hatósága területén nyomoztatni s feltalálás ese­tén őt őrizetbe venni s arról hivatalomat távirattal értesíteni szíveskedjék. Személyleirása: középtermetű, korához képest fejlett, barna hajú és szemű, ruhája : fehér trikó, kék és pepita ruha, barna félezjipő. Különös ismertető ele nincs. Kassa, 1913. szept. 1. _________ Tb. főkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom