Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-63. szám)

1913-09-04 / 41. szám

402 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 78. Nyirmegyes község kérelme az elhagyott gyermekek tartásdijába általa kifizetett 180 K visszatérítése iránt. K. 79. Cholnoky Imre felebbezése a nagypaládi kör- és segédjegyző drágasági pótléka tárgyában. K. 80. Felsőbánya város határozata a rendőrség felszerelésére kiutalt 2000 K áll. segély felosztása tárgyában. K. 81. Jederi körjegyzőség határozata a kör- és segédjegyző drágasági pót­léka tárgyában. K. 82. Kapnikbánya község határozata a segédjegyző drágasági pótléka tár­gyában. K. 83. Felsőbánya város határozata a tisztviselők családi pótléka tárgyában. K. 84. Láposhidegkuti körjegyzőség határozata a körjegyző részére erágasági pótlék adományozása tárgyában. K. 85. Pribékfalui körjegyzőség hasontárgyu határozat;'. K. 86. Bendes Dezső felebbezése Sárközujlak községnek az 1912. évi drága­sági pótlék tárgyában kelt határozata ellen. K. 87. Komlódtótfalu község határozata az 1909. évi adóbehajtási költségtérit- mény átengedése tárgyában. K. 88. Buság köz_ség határozata ingatlan átengedése tárgyában. K. 89. Prec-sner Árpád körjegyző helyettesi szolgálati idejének beszámítása. K. 90. Afilota község ingatlan telekkönyvi megosztása. K. 91. Szaniszló községi segédjegyzői állás szervezése. K. 92. Szaniszló község szervezési szabályrendeletének módosítása. K. 93. Nagysikárló község határozata kölcsön felvétele tárgyában. K. 94. Lobi Jakab nyugdíjügye. K. 95. Orosz Ferencz aljegyző helyettesi minőségben eltöltött szolgálati idejé­nek beszámítása. K. 96. Krasznabéltek község ingatlan átadása. K. 97. Schiffbeck Károly felebbezése, a Kossuth-utbza nyugati oldalán asphalt gyalogjáró létesítése tárgyában. K. 98. Bekker Ferencz felebbezése a Hunyadi-utcza egy részének asphalt gya­logjáróval való ellátása tárgyában. K. 99. Nyirgebe község kérelme Feller József elhagyott gyermek után kifize­tett 180 K. tartásdijnak visszatérítése iránt. K. 100—101. Terep— Bujánháza községek határozata a halmi-bikszádi h. é. vasút segélyezése tárgyában. K. 102—103. Tiszabecs—Milota községek határozata a kisbiró és községi do­bos fizetésének felemelése tárgyában. K. 104. Borválaszuti körjegyzőség községei szervezési szabályrendeletének módosítása. K. 105. Kőszegremete község határozata artézi kút építési czéljaira 4000 K. államsegély kérése tárgyában. K. 106- Krasznaterebes község határozata a községi hallottkém díjazásának megállapítása tárgyában. K. 107. Szaniszló község határozata a nyírség felé vezető ut kikövezése tár­gyában. K. 108. Penészlek község szervezési szabályrendeletének módosítása. K. 109. Komorzáni körjegyző irodaáltalányának megállapítása K. 110 — 111. Vállaj— Mérk községek határozata a Nyírbátor—nagykárolyi h. é. vasút segélyezése tárgyában. K. 112. A vm. jegyző s körjegyzői nyugdijválasztmány javaslata Szántay Ist­ván avasfelsőfalusi aljegyző korengedélye tárgyában. K. 113. Ugyanaz Szatmár vármegye jegyzői nyugdijszabályrendeletének módo­sítása tárgyában közölt 69084—913. B. M. kormányhatósági határozata K. 114. Ugyanaz Ihász Henrik volt szatmárudvari-i segédjegyző nyugdijjáru- lékainak rendezése tárgyában. K. 115. Csengerbagos községnek gyalogjárda szabályrendelete. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom