Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-12-19 / 57. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 648 Fecser Ignáez, Kerner -János, I. Merker János, Mózer Pál, Birli Sándor, Elchlin- ger Jenő, Merk János, Leiz József, Hauler Márton, Barota János, Torna István, Czimmerman Mihály, Drágus László, Birli József, Papp László, Reisch János, Gruber Pál, libán János, Báber Márton, Bálintfi Márton, Vieland Antal, Lini Gyula, Holkberger György, Haulier Márton, Vieland János, Merk István. Penész- lek község: Hielevajda Mihály, Varga József, Leska János, Könnyű János, Lő- rincz Dávid, Lőrincz Herman, Lengyel János, Kovács Péter, Petrás Mihály, Kosztyu János, Mudra Illés, Notin Mihály, Könnyű Tivadar. Portelek község: Barota György, I. Barota Gábor, Barota Demeter, Fogas György. Kosztin Deme­ter, Siket Demeter, V. Barota György, Magyar Pál, János, Kosztin György. Reszege község: Molnár János, Másztán György, Kis Sándor, Lung Alajos, Jeremi György, Orosz László, Virág László. Szaniszló község: Szűcs György, Majos György, Pink Ferencz, Lakatos Péter Orosz János, Filep János, Péntek József, Lajti Sándor, Magyar Demeter, Gyerman Béla, László György, Fekete György, II. Háger János, Szűcs László, Preg Ferencz, Vig Mihály, Kerezsi Sán­dor, Keszler János, Simunka György, Vastag László, Okuly György, Szilágyi János, Szilágyi Miklós, Kovács György, Czimerman Antal, Farkas Kálmán, Kin­ézel Pál, Grósz Emánuel, Máyer Vendel, Kovács István, Szilágyi Sándor, Kaszás Miklós, Szilágyi László, Kinczel János, II. Fekete János, Czumbil György, Szapo­rán Gábor, Kirvai Miklós, Keszler György, Gnándt' János, Turgyán János, Gnándt Ágoston, Merker István, Pálinkás György, Farkas Gergely, Demeter László, Pus­kás György, Lajos György, Császár József, Kosa János, Schvartz Ferencz, Faller György, Vastag György, Szilágyi Miklós, Gólya Miklós, Tóth Sándor, Stemler József, Heinrik Lajos, Kaszás György, Siesz Ignáez, Erdei Demeter, Kis János, Horváth János, Vig Imre, Merk Ferencz, Kepecs Béla, Tivadar Mihály, Hajas Demeter, II. Kleidingsz János, Kizsai László, Prég János. Váll aj község: Gábris György, Maxim János, Fányi János, Szoták János, Gódor József. Vezend község: Seres Miklós, Szekeres Berti, Sáfura János, Fehér Demeter, Kirilla László, Búzás Mihály, Vida György, Nagy György, Pilka Demeter, Tymák László, Prigye György, Erdei Demeter, Szilágyi Ágoston, Kirilla László. Nagykároly, 1912. november 6-án. Madarassy, főszolgabíró. 1144—1912. sz. Körözés. Gombos Antal csomaközi lakos részére 1898. aug. 6-án 140—98. sz. alatt Csomaköz község elöljárósága által kiállított munkásigazolványa elveszett, körö­zését kérem. Csomaköz, 1912. decz. 10. ______ Becsky, körjegyző. 13 06—1910. kih. sz. Nagybánya sz. kir. r. t. város rkapitányi hivatalától. Körözés. Jogerős ítélettel népfelkelési jelentkezés elmulasztása miatt 4 K pénz- büntetéssel elmarasztalt Nagy György nagybányai születésű 40 éves, róm. kath. vallása kőműves segéd a büntetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre távozott. Felkéretnek az összes hazai rendőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének kinyo- moztatására s az eredmény esetén annak közlésire. Nagybánya, 1912. decz. 1. ________ Smaregla, rkapitány. 19 77 -912. sz. Körözvény. N. Veres Ferencz fábiánházai lakos kárára egy darab 10 hónapos pej kancza csikó, jegynélküli, és egy IV2 éves pej kancza csikó, homlokán kicsi csillag, f. hó 7-én este elbitangolt, körözését és feltalálás esetén értesítést kérünk. Fábiánháza, 1912. decz. 10. Magyar Endre, jegyző. _________ Veress Gábor, biró. 2875—1912. sz. A nagykárolyi járás főszolgabirájától. Körözés. Feklheim Ignáez cs. és kir. 5. gyalogezredbeli, Erkörtvélyes községi ille­tőségű tartalékos tizedes cs. és kir. szatmári 5. gyalog hadkiegészítő parancsnok­ság 2434—912. sz. átirata szerint szökevénynek nyilvánittatott. Felkérem az ösz- szes hazai hatóságokat, hogy nevezettet hatósági területeiken nyomoztatni s fel­találás esetén a legközelebbi cs. és kir. hadsereg állomás parancsnokságának átadatni s a történteket tudtul adui szíveskedjenek. Nagykároly, 1912. decz. 8. Madarassy, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom