Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-02-01 / 6. szám

Szatmarvármegye Hivatalos Lapja. 63-912. sz. Hirdetmény. Komlódtótfalu község1 határában 1 drb sötét pej heréit, 7 éves ló, hátsó jobb lába kesely, homlokán csillag -- bitangságba vétetett. Tulajdonosa a községi elöljáróságnál jelentkezzék; nem jelentkezés esetén f. hó 25-én el fogárvereztetni. Komlódtótfalu 1912. január 12. Glücksman, jegyző. _________ Erdős, h. biró. 108—912. sz. Opályi község elöljáróságától. Hirdetméuy. Közhírré tétetik, hogy Opályi község határában folyó évi deczember hó hó 22-én egy darab 11 hónapos daru szőrű, bika borjú felfogatott. A tulajdonos folyó évi február hó 7 ig alulirt községi elöljárónál jelentkezhetik s tulajdonát be­igazolhatja. Ha tulajdonjogát beigazolni képes tulajdonos a fenti határidő alatt nem jelentkezik, az állat, mint gazdátlan jószág, nyilvános árverésen el fog adatni. Opályi község elöljáróságától, 1912. jan. 24. Mangu, községi jegyző. 133—1912. sz. Hirdetmény. Szatmárpálfalva községben 1912. év január hó 21-én egy darab egy éves fehér szőrű kocza sertés, bal füle csonka, bitangságból befogatott. Mely körülmény azzal tétetik közhírré, hogy ha tulajdonosa folyó évi február hó 13-án délelőtt 9 óráig nem jelentkezik, mint gazdátlan jószág fog február hó 13-án délelőtt 10 órakor elárvereztetni. Pettyén, 1912. január 25. _________ Gyenes Sándor, körjegyző. 16 5-912. sz. Hirdetmény Közhírré tétetik, hogy Nyircsaholy község határában ezelőtt mintegy 14 nappal 1 darab 6 hónaposnak látszó, szőke szőrű, jegytelen kocza sertés bitang- ságban felfogatott. A tulajdonos f. év február hó 14-ig alólirott elöljáróságnál jelentkezhetik .s tulajdonjogát beigazolhatja. Ha tulajdonjogát beigazolni képes, tulajdonos a fenti határidő alatt nem jelentkezik, az állat mint gazdátlan jószág f. év február 14-én d. e. 10 órakor nyilvános árverésen el fog adatni. Nyircsaholy, 1912. jan. 26 Magyar Endre, körjegyző. (P. H.) Madura János, biró. 203—1912. sz. Hirdetmény. Szaniszló község elöljárósága által 1904. julius 26-án 70—1904. szám alatt Király László szaniszlói lakos részére kiadott munkakönyv tulajdonosa állítása szerint elveszett — megsemmisítem. Szaniszló, 1912. jan. 24. Gruber, jegyző. ________ Heinrich Jakab, biró. 10 9—1911. Khg. sz. KÖrÖZéS. Markovits Márton volt szinérváraljai lakost fenti számú Ítéletemmel 10 K pénzbüntetésben marasztaltam el. Nevezett ismeretlen helyre költözött, körözésére a hatóságot felkérem. Szinérváralja, 1912. január hó 24-én. Bay, főszolgabíró. 872-1911. kih. sz. Körözés. Kovács József érottományi születésű 21 éves ref. vallásu, volt nagykárolyi szikvizkihordó, verekedés miatt 20 koronára, behajthatatlansága esetén két napi elzárásra Ítéltetett. Minthogy nevezett az ítélet kézbesítése előtt ismeretlen helyre költözött, felkérem az összes társhatóságokat, hogy feltalálás esetén hivatalomat hollétéről értesítsék. Nagykároly, 1912. jan. 20. Dr. Falussy, rend. büntetőbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom