Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-05-23 / 25. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 267 haszonbérbe kiadatik. Árverési feltételek a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Nyírmeggyes, 1912. május 16. Bállá Béla, körjegyző. _________ Kádár Sándor, közs. biró. 566—1912. sz. Vetési körjegyzőség Szatmárvármegye. Hirdetmény. Vetés község határában az Antal-tanyán 1912. év május hó első napjaiban 1 darab hathetes fehérszőrü kocza sertés bitangságből befogatott. Igazolt tulajdonosa jelen hirdetmény közzétételétől számított 8 nap alatt átvétel végett annál inkább jelentkezzék, mert ellenesetben a sertés elár- vereztetik. Vetés, 1912. május 16 _________ Sajos Dezső, körjegyző. 965— 1912. sz. Hirdetmény. Alantirott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy Nyírmeggyes község- határában tolyó évi május hó 19-én 1 darab 3 éves pejkancza ló, hátsó ballába kesely, homlokán kis csillag, bitangságból felfogatott. Igazolt tulaj­donosa a lovat a községi elöljáróságnál a tartásdijak lefizetése ellenében 1912. évi junius hó 12. napján délelőtt 9 óráig átveheti. Ha a fenti időig tulajdonosa nem jelentkeznék, úgy az állat, mint gazdátlan jószág, a fenti időben nyilvános árverésen el fog adatni. Nyírmeggyes, 1912. május hó 20. napján. Bállá Béla, jegyző. ________ Kádár Sándor, biró. 14 35—912. r. sz. Hirdetmény. Alulírott rendőrkapitányi hivatalban egv Hollós-féle festmény — mint talált tárgy van — letéve, fogos tulajdonosa f. hó 26-ig jelentkezhetik és tulajdonjogát beigazolhatja. Ha tulajdonjogát igazolni képes egyén fenti határidőn belül nem jelentkezik, a fentjelzett festmény nyilvános árverésen elfog adatni. Nagykároly, 1912. május 15. Demidor, rendőrkapitány. 26—1912. kih. sz. A nagykárolyi járás főszolgabírója. Körözés. Védtörvényi kihágási ügyben jogerős ítélettel pénzbüntetésben el­marasztalt Horváth János 20 éves szaniszlói születésű és volt lakos, fodrász ismeretlen helyre távozván, országos körözése vált szükségessé. Felkérem ennélfogva a társhatóságokat, hogy nevezettet hatóságuk területén nyo­moztatni s feltalálás esetén e hivatalt sürgősen értesíteni szíveskedjenek. Nagykároly, 1912. május 15. A főszolgabíró h.: Neupauer, tb. főszolgabíró. 667—1912. sz. Körözés. Dula Gábor részére Krasznabéltek község elöljárósága által 36—898. nytsz. a. kiállított munkásigazolvány elveszett, köröztetik. Krasznabéltek, 1912. május 1/. Reizer Vendel, biró. ________ Soltész József, jegyző. 81 5—1912. sz. Körözés. Székely Elek iábiánházai lakos tulajdonát képező 1 darab 9 éves pejkancza ló, jegytelen és 1 darab 4 éves világos pejkancza ló, jegytelen, nevezett udvaráról f. hó 12-én este kötőfékkel együtt' elszaladt. Körözése s feltalálás esetén alólirt elöljáróság értesítése kéretik. Fábiánháza, 1912. május 16. Magyar Endre, körjegyző. _________ Veress Gábor, biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom