Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-03-21 / 14. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 123 hogy munkásaink az őket érhető károsodástól lehetőleg megóvassanak, felhívom czimet, intézkedjék aziránt, hogy a Törökországba útlevélért folyamodó munkások a fent említett körülményekre és arra is nyomatékosan figyelmeztessenek, hogy a szóban levő gyárba csak úgy menjenek munkára, ha még utrakelésük előtt kellő alakban Írásbeli szerződést kötöttek. A szerződés megkötésénél különösen figyelem fordítandó arra, hogy a munka kellő felmondási határidő, a szerződés tartalma, a bérösszeg a bér fizetésének ideje és egyéb feltételei, a vállalkozótól nyerendő előlegek törlesztési módozatai, az odautazási költségek és az esetleges hazautazási költségek fedezése pontosan méghatároztassanak. Budapest, 1912. február 25. A min. h.: Horváth, sk., államtitkár. 5863—912. Szatmárvármegye alispánjától. Óvodai és elemi iskolai beiratás czéljaira szolgáló tanúsítvány. Valamennyi főszolgabíró, polgármester és anyakönyvvezető urnák. További megfelelő eljárás és szigorú miheztartás végett felhívom figyelmét a Belügyi Közlöny folyó évi 10-ik számában közzétett 174245—911. IY. B. M. számú körrendeletre. Nagykároly, 1912. márczius 12. Ilosvay, alispán. SÍI. Általános jellegű, de további intézkedést nem igényid rentieletek. értesítések és más közlemények. 256—1912. sz. Az országgyü'esi képviselöválasztók 1912. évi névjegyzékének kiigazítása. I. Jegyzőkönyv. Felvétetett Nagykárolyban, Szatmárvármegye központi választmányának 1912. évi márczius hó 4-én tartott ülésében. Jelen voltak: Ilosvay Aladár alispán ur elnöklete alatt: Berger Ármin, Kaufmann Jenő, Madarassy Gyula, Nonn Gyula, Berey József, N. Szabó Antal, Róth Károly és Medvey Lajos központi választmányi tagok, legutóbbi úgy is mint választmányi jegyző. 1. Elnöklő alispán ur az ülést meg jyitván, felkéri a választmányt, hogy, az országgyűlési képviselő-választások m évi állandó névjegyzékeinek folyó évi kiigazításra szükséges törvényszerű int. edéseket a m. kir. Belügyminisztérium 1907. évi 17.547., 1908. évi 18542 és a., * 10. évi 22.150 számú körrendeletének alkalmazásával tegye meg Ezen elnöki előterjesztésnél fogva a vármegye 8 választó-kerületének 30 összeirási szakaszra osztásával, az országgyűlési képGselőválasztók múlt évi vég­érvényes névjegyzékeinek folyó évi kiigazítására aiább megnevezett küldöttségek azon utasítással választattak meg. hogy a legkevésbbé megrótt Vé úrbéres telkekre nézve, a választói jogosultság meghatározásánál az összeirási szakaszokhoz tartozó minden községnél kimutatott földadó minimum — mint véglegesen megállapított adóalap — veendő irányadóul, továbbá, hogy a választójog gyakorlásának és en­nélfogva a választói névjegyzékbe való felvételnek az adó be nem fizetése akadá­lyát nem képezheti. A nagykárolyi I. válás Gókeriilet: 1- ső összeirási szakaszába: Elnök : Balog Kálmán, rendes tagok: Id. Vida Sándor, Stromájer Ferencz, póttagok: Lnkácsovics János, Locmájer Márton Nagykároly r. t. város. 2- ik összeirási szakaszába: Elnök: Gorzó Imre ozaniszló, rendes tagok: Gruber Márton Szaniszló, Szabó Dezső Csanálos, póttagok: Dr. Láng György Sza- niszló, Moldován Endre Mezőfény : Kálmánd 12 K 54 f, Börvely 10’28, Csanálos 22 K 56 f, Mezőfény 14'22, Bere 5 40, Csomaköz 7'62, Szaniszló 14‘54, Kaplony9'62,

Next

/
Oldalképek
Tartalom