Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-58. szám)

1912-03-07 / 11. szám

104 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 3—1912. sz. ^rVerési hirdetmény. A beregvármegyei Ardánháza község volt urb. birt. elnöke 1912. évi áp­rilis hó 10-én kezdődő a helyszínen tartandó nyilvános szóbeli árverésen szálon- kint illetve csoportonkint eladja a birtokosság tulajdonát képező erdő 2. sz. rész­letében a 8964— ein.—1903 F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett 835 drb. tölgy és 4 drb. bükkfa törzset. Kikiáltási ár a becsár, melyen alól a fák el nem adatnak. Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. Kiszállítási határidő bezáró­lag 1913. évi márczius hó 31-ig. A becslési iratok s az eladási feltételek a mun­kácsi járási m. kir. erdőgondnokságnál s az urb. elnöknél naponta d. e. 11—12 óra között megtekinthetők. Jelen hirdetmény a fenti urb. birtokosság mai gyű­lésén állapította meg s közzétételével az urb. jegyzőt bízta meg. Drágabártfalu, 1912. márczius 3. Csabay Béla, urb. jegyző. 6—1904. ad sz. Hirdetmény. Alantirt községi elöljáróság által fenti sz. a. 1904 junius 5-én Bucsumán Indréj a Liki nevére kiállított munkásigazolvány ismeretlen módon elveszett. Meg- semmisittetik. Kővárhosszufalu, 1912. február 29. Rácz Dezső, körjegyző Tamás János, biró. 9—1906. sz. JJirdetirjény. Közhírré tétetik, hogy Magurán Juon a Vaszaliki kővárhosszufalui lakos fenti számú munkás igazolványa ismeretlen módon elveszett. Megsemmisittetik. Kővárhosszufalu. 1912. márczius 4. Rácz Dezső, körjegyző. _________ Tamás János. biró. 44—1 912. sz. A nagykárolyi járás főszolgabirájától. Névjegyzék a nagykárolyi járásban 1891. évben született teljesen ismeretlen áliitáskötelesekről: Galabán Mihály Börvely, Lányi fái Domahida, Mezei László Domahida, Szűcs József Domahida, Maxim Mihály Erdengeleng, Orosz Mihály Erdengeleng, Debreczeni Imre Érendréd, Kozma György Érendréd, Marián János László Erend- réd, Palacsek István Érendréd, Mozsi István Érkörtvélyes, Nagy József Érkörtvé- lyes, Lipcsei Sándor Érkörtvélyes, Balogh János Genes, Geiger Márton Genes, Labancz László Kismajtény, Iván Flóra KrasznasZentmiklós, Mikié Teodor Krasz- naszentmiklós, Duka János Mezőpetri, Balogh Ferencz Mérk, Orosz Miklós Mérk, Fried Emánuel Penészlek, Schnott Endre György Penészlek, Bún Miklós Reszege, Bogdán József Szaniszló, Bota György Szaniszló, André János Vállaj, Gábor Jó­zsef Vállaj, Nagy Sándor Vállaj, Rámán Miklós Vállaj, Segelbaum Zsiga Vállaj, Simon István Vállaj, I. Horváth Ferencz Vezend, II. Horváth Ferencz Vezend. Mókán János Vezend. — Körözés végett megküldöm. Nagykároly, 1912. február 23.________ Madarassy, főszolgabíró. 16 33—1912. sz. Háromszékvármegye alispánjától. Körözés. Az 1843. évben október hó 29-ón Gyomán született id. Diószegi Sándor Etelka nevű kiskorú leánya törvénytelen származású kiskorú gyermekeinek illető­sége lévén megállapítandó, ezen czélból id. Diószegi Sándor saját illetőségére nézve részletesen kihallgatandó. Felkérem ennélfogva az összes rendőrhatóságokat, hogy id. Diószegi Sándort, ki foglalkozására nézve vagy vasútépítési vagy bányamunkás, hatóságuk területén nyomozzák, feltalálás esetén őt saját illetőségére — kiváltkép­pen pedig arra nézve, hogy mely évtől meddig, hol tartózkodott és tartózkodási helyein adót fizetett-e, vagy nem ? —- Jegyzőkönyvileg részletesen hallgassák ki és a felveendő jegyzőkönyvet ide küldjék meg. Sepsisfeentgyörgyön, 1912. évi február hó 29. Dr. Király Aladár, alispán. _ l'ó tb, JNTagyKároiy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom