Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-12-07 / 52. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 1892—911. kig. sz. Körözés. Ványe János cs. és kir. 5. gyalogezred 7. pótszázadbeli gyalogos katona folyó évi november hó 23-án a Szatmár—szamosveresmarti országúton egy borí­tékba elhelyezett vasúti menetlevelet, szabadságolási jegyet és a törvényszékhez szóló idézvényét elvesztette. Körözését és megtalálás esetén hivatalomhozMeendő küldését kérem. Szamosborhid, 1911. decz. 4. Jeszenszky, körjegyző. 3615—1911. Kig. sz. A nagykárolyi járás főszolgabirája. Felhívás Védtörvényi utasítás I. rész 80. §. 6. pont alapján felhívom alább megne­vezetteket, hogy folyó évi deczemher 'hó 31-ig állitáskötelezettségük elégtétele végett előttem annál inkább jelentkezzenek, mert fenti határnap után többé utó- állithatók nem lesznek s iratuk a kir. járásbiróság büntető osztályához fognak áttétetni. 20—1875. sorszámú Balog András, Genes községi illetőségű, mérki tartóz- kodásu, apja Balog András, anyja Lakatos Teréz. 91—1875 sorszámú Lakatos Márton, érdengelegi illetőségű, kinek anyja Lakatos Terézia. 111—1875. sorszámú Szilágyi. Gábor, érdengelegi illetőségű, apja Szilágyi Gábor, anyja' Kira Ilona. 162—1875. sorszámú Prekup Mihály, szaniszlói illetőségű, kinek apja. Pre- kup Demeter, anyja Venter Mária. 303—1875. sorszámú Rézműves József szaniszlói illetőségű, apja Rézműves Péter, anyja Balog Teréz. Nagykároly, 1911, nov. 26. _________ Madarassy, főszolgabíró. 3808—911. sz. Körözvény. 1886. évi szamoskóródi születésű, rápolti illetőségű, ref. vallásu, nőtlen, ir, olvas, sütő, Sándorházi Ferenez, kinek anyja Sándorházi Francziska, állítás- köteles, katonai kötelezettségének teljesítése elől ismeretlen helyre távozott. Felkérem a hatóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén hivatalomat értesíteni szíveskedjenek. Csenger, 1911. nov. hó 28. ______ Ináncsy, szolgabiró. 6854—1911. sz. Körözés. A Szűcs Dániel nagyecsedi (Sziget-utczai) lakos tulajdonát képező 5 éves barnás szőrű, fennálló szarvú tehene a nagyecsedi gulyából 1911. évi november hó 15-én elbitangolt. A tehén különös ismertető jele : Bal farán jól olvasható B. betű és egy jól ki nem vehető jel, melyre 134628. sz. v. és 1086—911. jegyző- könyvi szám alatt Nagyecseden 1911. évi május hó 6-án marhalevél váltatott, körözését kéri. Mátészalka, 1911. nov. hó 29. ________ Péchy, főszolgabíró. 11 615—1911. ki. sz. Körözvény. Fodor Károly, állítólag csendőrőrmestert kérjük a törvényhatóság területén nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi viszonyaira nézve tüzetesen kihallgatni s a felveendő jegyzőkönyvet tanácsunknak megküldeni. Miskolcz, 1911. november 23. A városi tanács : Dr. Szénit,"polgármester. 588 15438—1911. ki. sz. Körözvény. Ismeretlen helyen tartózkodó Prókátor Gyula 63 éves gönczi születésű kertész a törvényhatóság területén nyomozandó s feltalálás esetén illetőségi viszo­nyaira nézve tüzetesen kihallgatandó s a felveendő jegyzőkönyvet tanácsunknak megküldeni kérjük. Miskolcz, 1911. nov. 23. A városi tanács: Dr. Szénit, polgármester. 75071/iv/—1911. sz. Körözés. Goldmann Sándor 1887. évben Tiszacsegén született 88. sorszámú had- mentessógidij köteles ismeretlen helyre távozván, tartózkodási helye puhatolandó s feltalálás esetén hozzám bejelentendő. Nemleges jelentés szükségtelen. M. kir. pénzügyigazgatóság. Nagykároly, 1911. nov. 18. Tóth, Nagykároly. Plachy,$pénzügyigazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom