Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-11-16 / 49. szám

Szatmárvárrr egy a Hivatalos Lapja. 559 1904— 1911. sz. Körözés Végső Mihályné mikolai lakosnak 833—1911. m. ig. sz. alatt 2 drb 8 hó­napos szőke ártány sertésről kiadott marhalevele elveszett, köröztetik. Mikola, 1911. novemher hó 9-én. Hadady Béla, körjegyző. 1905— 1911. sz. Körözés. Kádár Antónia egrii lakos részére Egri község elöljárósága által 12—1910. nyt. sz. alatt kiadott cselédkönyv elnyerhetéséliez a községi bizonylata elveszett, köröztetik. Mikola, 1911. év november hó 9-én. Hadady Béla, körjegyző. 2447—1911. szám. Nagyecsed nagyközség jegyzői hivatala. Körözés. Kanálos György nagyecsedi lakos tulajdonát képező 1 darab 1905. évi születésű sárga kancza ló, félszemére vak, hátán nyeregtörés, csillagos, a község belterületéről elveszett. Körözöm. Nagyecsed, 1911. nov. hó 10-én. Fintha Sándor, főjegyző. 2887-1911. kp. sz. KÖrÖZéS. Nagybányán 1889. évben Lázár Béla és Paládi Máriától született Lázár János Szaniszló és ugyancsak Nagybányán 1889. évben Gyorgyisán Györgytől származott Gyorgyisán Sándor hadkötelesek eddig eredménytelenül puhatoltattak. Megkeresem ennélfogva az ország összes közigazgatási hatóságait és a m. kir. csendőrőrsöket, hogy nevezetteket nyomozni s feltalálás esetén értesíteni szíves­kedjenek. Nagybánya, 1911. nov. 8. ______ Smaregla, r. kapitány. 6702—1911. ki. sz. Ungvármegye alispánjától. Körözés. Özv. Hal (Haly vagy Haj) Andrásné született Dikun vagy Kosty Anna körözését, megtalálás esetén elhalt férjének állampolgársági és illetőségi viszo­nyairól való kihallgatását és a jegyzőkönyv megküldését kérem. Ungvár, 1911. okt. hó 13-án. Alispán h.: Bárány, főjegyző. ad. 7175—1911. ki. sz. Ungvármegye alispánjától. Körözés. Állítólag szolyai születésű házasságon kívüli viszonyból Karaman Ilonától származott Karaman Mária tartózkodási helyéről, a borsodvármegyei Disznós hor- vát községből ismeretlen helyre távozott. Körözését, megtalálás esetén valamennyi gyermekének neve, születési helye és idejére és arra,Uiogy hol kereszteltettek, a keresztszülők neveire, tartózkodási helyére és arra vonatkozólag, hogy édes anyja, ki Sóslakon tartózkodott, mivel foglalkozott, adót fizetett-e, mikor ésjiol halt'meg, jegyzőkönyvi kihallgatását kérem. Ungvár, 1911. okt. 14-én. ________ Alispán h.: Bárány, főjegyző. 14 150—1911. Körözvény. Weisz Gyula bukovicai (Horvátország) születésű 20 éves izraelita nőtlen napszámos 1908. aug. 3-tól 1908. aug. 10-ig a kőhalmi járási kórházban ápoltatott és ezen időfalattlutánna 11 K 20 fillér költség (gyógydij) merült fel. Ezen összeg megtérítése érdekében szükségem van nevezett, illetve fizetőköteles hozzátartozói illetőségi helyének ismerésére, miért is kérem, hogy nevezettet, illetve atyját Weiss Vilmost és anyját, Behne Johannát hatósága területén nyomozza, feltaíá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom