Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-09-14 / 39. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 455 4152—1911. sz. Árvavármegye alispánja. Körözés. Az 1862. évi november 2-án a liptóvármegyei Szielnicz községben született Rosenfeld Dávid szatócs körülbelül 12 év óta ismeretlen helyen tartózkodik. Ille­tőségének megállapítása válván szükségessé, felkérem, hogy nevezettet hatósága területén nyomoztatni, feltalálás esetén őt illetőségi viszonyaira kihallgattatni s a vonatkozó jegyzőkönyvet hivatalomnak megküldeni szíveskedjék. Alsókubin, 1911. augusztus 30. Olvashatatlan aláírás. Kih. 1911.137—2. sz. Körözvény. Neviczky József 57 éves róm. kath. turistvándii lakos Csenger községből kötött útlevéllel Turistvándiba lett küldve, ezen kötött útlevelet elvesztette, meg­találás esetén hivatalomhoz küldendő. Csenger 1911. augusztus 30. Képessy, főszolgabíró. 2205—911. kp. sz. Körözés. A m. kir. H. M. 0019 i—1911. sz. rendeletére a távollevő és teljesen isme­retlen alábbi hadköteleseket körözöm azzal, hogy feltalálás esetén e hivatalt érte­síteni szíveskedjenek. Teljesen ismeretlenek: Varga József szül. 1890. évben Nagy­bányán Varga Teréz szülőtől. Smidt István szül. 1890. évben Nagybányán Smith Karóimtól. Szögyényi Zsigmond Sándor szül. 1889. évben Dolnja-Tuzla (Bosznia.) Szögyényi Zsigmond és Bernát Máriától. Kabdebó Mihály szül 1890. évben Nagy­bányán Kabdebó Klárától. Szögyényi Ernő József szül. 1888. évben Dolnja-Tuzla (Bosznia.) Szögyényi Zsigmond és Bernát Máriától. Távollevők: Major Károly szül. 1890. évben Nagybányán Major Károly é# Almási Julia szülőktől. Nyerák vagy Nyerják Gábor szül. 1890. évében Nagybányán Nyerák vagy Nyerják András és Haller Teréztől. Lázár János Szaniszló szül. 1889. évben Nagybányán Lázár Béla és Paládi Máriától. Gyorgyisán Sándor szül. 1889. évben Nagybányán Gyor- gyisán Györgytől. Sztárul.resik Károly szül. 1889. évben Nagybányán ' Sztander- csik Antal és Ríkslot Máriától. Nagybánya, 1911. augusztus 30. Smaregla, rennőrkapitány. 5464—911. sz. Ugocsavármegye alispánjától. Körözés. A nagyszőllősi agocsamegyei Perényi közkórházban 1909. évi deczember 6-án egy középtermetű, 29 éves, csonkolt lábú egyén jelentkezett felvételre, aki Buresák (Burcsák) Ivánvaszilyu, ökörmezői (Máramarosmegye) illetőségű, gör. kath. nős, földmivelőnek nevezte magát. Minthogy az ökörmezői községi elöljáró­ság jelentése szerint nevezett ott ismeretlen, felkérem a hazai hatóságokat, hogy ezen egyént nyomoztatni és személyazonosságát megállapittatni szíveskedjenek. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Nagyszőllős, 1911. szeptember 2. _____ Alispán. Nyo m. Manyák éa Tóth, Nagykároly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom