Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-07-20 / 30. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 375 tény, Kosztyu János Penészlek, Mosin György Csoraaköz, Gólya Miklós Szaniszló, Romovicz Mihály Mérk, Meninger János Erendréd, Fagyai Bálint Mérk, Staub Dezső Mérk, Kira György Erdengeleg, Kira Illés Érdengeleg, Andor Mihály Esztró, Juhász László Szaniszló, Papp László Nagymajtény, Voller István Csomaköz, Degerán György Csomaköz, Tóth Sándor Szaniszló, Orosz Mihály Kismajtény, Stemler József Szaniszló, Hartman Pál Mezőfény, Róth Albert Erendréd, Mudra Illés Penészlek, Reisch János Nagymajtény, Ludaseher Ignác? Csanálos, Szolo- májer József Csanálos, Papp György Csomaköz, Orosz Ágoston Kismajtény, Klein Mózes Szaniszló, Bolgya Traján Kismajtény, Heinrich Lajos Szaniszló, V. Barota Miklós Portelek, Kreiner Ferencz Szaniszló, Müller József Csanálos, Lőkös Károly Szaniszló, Konczányi Sámuel Csomaköz, Indre György Vezend, Orosz Miklós Kismajtény, Veres György Szaniszló, Kaszár György Szaniszló, Sehiész Ignácz Szaniszló, Schvarcz Izidor Iriny, Jakab Sándor Börvely. Nagykároly, 1911. május hó 1-én. Madarassy, főszolgabiró. 2133-911. sz. Körözés. Tárgyalásra beidézett de időközben addigi tartózkodási helyéről Ura köz­ségből eltávozott Nagy Károlyt körözöm, feltalálás esetén kérem hivatalomat ér­tesíteni. Csenger, 1911. július 7. Dienes, tb. szolgabiró. 2413—911. ein. sz. Körözvény. Bürge helyesen Tuszinska János álampolgársága ügyében Gecsei Gábor, gyomai születésű, 33 éves ref. vallásu, máv. fékező volt petrozsényi lakos kihall­gatása vált szükségessé. Miután nevezett ismeretlen helyen tartózkodik, felkérem a tek. Czimet, hogy nevezettet hatósága területén nyomoztatni s feltalálás esetén Bürge helyesen Tuszinska Rebeka honossági viszonyaira, életrajzi adataira és jelenlegi holtartózkodására nézve tüzetesen kihallgatni s a felvett jegyzőkönyvet hivatalomnak sürgősen megküldeni szíveskedjék. Kolozsvárt, 1911. julius hó 10. Feketenagy, h. polgármester. 3038—911. alisp. sz. Csongrádvármegye alispánjától. Körözés. Vitás illetőségű, ismeretlen szülőktől származó, ismeretlen születésű és ismeretlen tartózkodási helyű Bokor Eezsébet, ki az 1909 évben Gádoros község­ben Horváth Jánossal közös háztartásben élt és aki Gádorosról a Nagymágocs községhez tartozó Szendrei-majorba, majd innen állítólag az Orosháza községhez tartozó Kiscsákő nevű pusztára távozott, ezidő szerinti tartózkodási helye nyomo­zandó, Feltalálása esetén illetőségi viszonyaira és különösen arra nézve, hogy a legutolsó öt év alatt leghosszabb ideig hol lakott, kihallgatandó s a kihallgatásról felveendő jegyzőkönyv 3038—1911. számra való hivatkozással Csongrádvármegye alispánjához megküldendő. Szentes, 1911. junius 28-án. Dr Nagy, alispán. 3056—911. sz. Körözvény. Nagy Lajos érszőllősi lakosnak 11 év körüli Lajos nevű fia f. évi április hó 17-én hazulról eltávozott s azóta lioltartózkodása ismeretlen. Személyleirása a következő: születési éve 1900. vallása ref. termete növésben, arcza hosszúkás, szeme barna, szemöldöke barna, orra rendes, szája rendes, fogai épek, haja barna különös.ismertető jelei: arczán barnás apró pettyek, eltávozásakor barna nyári ruhát és világos barna kalapot viselt. < Tasnád, 1911. julius hó 5. Bay, főszolgabiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom