Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-05-18 / 20. szám

Szatmárvarrregy5 Hivatalos Lapja. 239 vezeti jelenlegi tartózkodási helye előttünk ismeretlen, felkérjük ennélfogva, hogy hatósága területén nyomoztatni, feltalálás esetén jelenlegi lakczimét velünk kö­zölni szíveskedjék. Budapest, 1911. május 2. _________ Dr. Vika, tanácsjegyző. 535—910. kih. sz. Körözés. Közszemérem elleni kihágás miatt jogerősen elitéit Varga György bikszádi illetőségű egyén ismeretlen helyre távozott, Felkérem az összes közig, hatóságokat nevezett körözésére és feltalálás esetén kérem hivatalomat értesíteni. Avasfelsőfalu, 1911. április 26. Péchy, főszolgabíró. 602—911. sz. Körözés. Az érdengelegi ménesből elbitangolt egy 1 drb egy éves pejszőrű kaneza csikó, csillagos, a hasán diónyi nagyságú kinövés van. Köröztetik, megtalálás ese­tén alólirt községi elöljáróság értesítendő. Kelt Erdengelegen, 1911. május 7. Becsky Géza, körjegyző. _________ Pap Sándor, biró. 658—911. sz. Körözés. Gaál Zsigmond nagygéczi lakos egy darab sötét pely két éves kaneza csikója, — homlokán csillag, hátulsó jobb lába kesely — 1911. évi márczius hó 12-én elbitangolt. — Körözöm. Csengersima, 1911. május 13. Nagy Béla, körjegyző. 867—911. K. sz. Szamosszegi körjegyzőségtől. Körözés. Özv. Bodó Jánosné szamosszegi lakos 1 drb 2 éves világod pej szőrű — jól fejlett — 500 korona értékű kaneza csikója — hátsó egyik lába gatyó, 1911. év április 27-én este elszaladt. Körözését, feltalálás esetén hivatalom értesítését kérem. Szamosszeg, 1911. április 28. Lányi Dezső, körjegyző. 903—911. kig. sz. Körözés. Töltési István erdődi lakos folyó év április havában Szatmárnémetiben kiállított 3817 907. számú járlatát ismeretlen helyen és időben elvesztette, — megsemmisítés végett körözöm. Erdőd, 1911. május 11. Cséke István, aljegyző. 1068—911. sz. Szatmárvármegye Szaniszló nagyközség. Körözés. A szaniszlói gulyáról folyó hó 3-án 1 drb 1 éves daru szőrű, bogár szarvú üsző bofju elbitangolt. — Köröztetik. Szaniszló, 1911. május 10. Gruber Márton, jegyző. ________ Heinrich Jakab, biró. 17 61—911. sz. Körözvény. Tornán az 1858. évben született, róm. kath. vallásu Bercsényi (Probst) Ida Otília községi illetősége vitássá vált, miből folyólag a kihallgatása szükséges. Minthogy a nevezett egyén ismeretlen helyen tartózkodik, szíveskedjék őt hatósága területén nyomoztatni, feltalálás esetén tartózkodása helyeire, idejére és adózási

Next

/
Oldalképek
Tartalom