Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-05-04 / 18. szám

212 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 986—1911. sz. Szaniszló nagyközség Szatmárvármegye. Hirdetmény. Lengye] Sándor nagykárolyi lakos a Szaniszló község elöljárósága által, számára 1898. évi május 26-án 198 sz. a. kiállított mezőgazdasági munkásigazol­laj ványát elveszítette, — megsemmisítjük. Szaniszló, 1911. április 28-án. Gruber Márton, jegyző. ___ 86 7—1911. sz. Körözés. Heim Jakab, biró. Szamosszcgi körjegyzőségtől. Özv. Bodó Jánosné szamosszcgi lakos 1 drb '1 eves világos pej szőrű •—- jól fejlett — 500 korona értékű kancza csikó hátsó egyik lába gatyó, 1911. év április 27-én este elszaladt. Körözését, feltalálás esetén hivatalom értesítését kérem. Szamosszeg, 1911. április 28. Lányi Dezső, körjegyző. 8229—911. sz. Körözés Császár (Minarics) Anna, kinek állítólagos férje néhai Császár Imre a No- vigrád (Horvátország) községhez tartozó Borovlyáni szőllőhegyen szőllőpásztornak, 1904. évi november 28-án hajnalban 2 éves Katicza nevű gyermekét Petrás .Jó­zsef földműves novigrádi lakosnál hátrahagyván ismeretlen helyre távozott. A kis­korú Császár (Minarics) Katicza illetőségének megállapítása czéljából megkeresem, hogy a fent leirt távozása óta ismeretlen helyen tartózkodó anyát Császár (Mina­rics vagy Kránjecz) Annát hatósága területén nyomoztatni, feltalálása esetén csa­ládi és illetőségi viszonyaira tüzetesen kihallgattatni s az eredményt 60 napon be­lül közölni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzendő. Szombathely, 1911. április 21. Alispán. 10918—911. sz. Torontálvármegye alispánjától. Körözés. Köröztesse hatósága területén Banov Angelina nevű 18 éves czigányasz- szonyt, kinek egy 4—5 éves gyermeke a kit Máriának hívnak a szabadkai gyer- mekmenhelyben van. Az asszony legutóbb Felsőrabolon lakott és Araczon szüle­tett. Nemleges értesítés mellőzendő. Nagybecskerek, 1911. április 19. Alisp. h.: Főjegyző. 11464—911. sz. Torontálvármegye alispánj ától. Körözés. Echter Erzsébet néhai Echter Jakab és néhai neje szül. Feisztler Erzsébet leánya, a ki Kisjécsán 1855. évi február hó 7-én született és legutóbb Temesváron a gyárkülvárosban lakott ismeretlen helyre eltávozott. Nyomoztatása a nevezettet hatósága területén és megtalálás esetén értesítse Torontálvármegye alispánját. Nagybecskerek 1911. április 24. Alisp. h.: Főjegyző. 13575—911. kig. sz. Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye alispánjától. Körözvény. Kiskorú Boldog István illetősége vitássá válván, szükségessé vált nevezett szüleinek tüzetes jegyzőkönyvi kihallgatása illetőségi és adózási viszonyaikra vo­natkozólag. Minthogy azonban nevezettek ismeretlen helyen tartózkodnak, felké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom