Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-04-06 / 14. szám

150 Szatmárvarrr e^ya Hivatalos Lapja. 568—911. k. sz. Hirdetmény Alantirott községi elöljáróság által ezennel közhírré tétetik, miszerint 2 drb szalvéta, 1 drb selyemcsipke kendő foszlány, 6 vászon darab, 1 pléhdobozban levő thea, 1 drb fejrevaló selyem kendő, 1 vég uj vászon, 1 drb lepedő és 3 drb gyolcs gatya mint talált tárgyak Nagydobos községházánál f. évi április hó 15-én d. e. 9 órakor nyilvános árverésen el fognak adatni. Nagydobos, 1911. évi április 1. Görömbey Zoltán, körjegyző. 630—911. sz. Megsemmisítés. Zsurzsa Gyula részére 39—907. szám alatt 1907. február 18-án Szaniszló község elöljárósága által kiadott munkásigazolvány elveszett, megsemmisittetik. Szaniszló, 1911. márczius 22. Gruber Márton, jegyző. _________ Heinrich Jakab, bíró. 952—1911. kp. sz. Hirdetm&ny Nagybányán folyó évi márczius hó 25-én a város területén egy drb pénzzel telt pénztárcza találtatott Igazolt tulajdonosa e hivatalban átveheti. Nagybánya, 1911. márczius 29. Smaregla, rendőrkapitány. 488—1911. k. sz. Körözés. Bárány Samu jánki bérgazdaságából f. év márczius 31-én két darab 4 éves pej szőrű kancza csikója — egyikének homlokán csillag — az udvarról kiszaladt, köröztetik. Feltalálás esetén kérem hivatalomat értesíteni. Jánk, 1911. április 2. Kollonay László, körjegyző. 501—1911. sz. A vetési körjegyzőtől. Körözés. . Messinger Mór vetési lakos, bérlő tulajdonát tevő 1 drb 3 éves sárga szőrű, jól fejlett 600 korona értékű kancza csikó, —- homlokán kis csillag - 1911. év márczius hó 29-én délután elszaladt. Körözését, feltalálás esetén hivatalom érte­sítését kérem. Vetés, 1911. április hó 1. Sajó Dezső, körjegyző. 645—1911. sz. Névjegyzéke az 1911. évi ujonczozáslioz Nagybánya sz. kir. r. t. város területén összeirt teljesen ismeretlen s távollevő hadköteleseknek. Teljesen ismeretlenek : Varga József rk. a) —, b) Varga Teréz, Smidt István rk. a) —, b) Smidt Karolin, Szögyényi Zsigmond Sándor rk. a) Zsigmond, b) Bernáth Mária, Kabdebó Mihály rk. a) —, b) Kabdebó Klára, Szögyényi Ernő József rk. a) Zsigmond, b) Bernáth Mária Távollevő hadkötelesek: SlézingerIzsák, Szaszarán János, Krecsun (Krekán) József, Rozenfeld Márton, Kozma János Fe- rencz, Nagy József, Marosán Péter, Mandl Lipman, Mandl Sándor, Fejér János, Fridman Márton Géb, Okolicsán József, Klein Abrahám Mihály, Szaszarán László Grünfeld Hers, Szaszarán János, Tamás István, Román László, Dumitrán Sándor, Nagy Szilaveczki Antal. Nagybánya, 1911. febr. 25. Smaregla, rendőrkapitány, katonaügyi előadó. 734—911. kig. sz. Nagykárolyi járás főszolgabirájától. Névjegyzéke a nagykárolyi sorozó járásban 1890 évben született teljesen ismeretlen állítás­köteleseknek. Hentes György Genes, a) Demeter, b) Barlán Mari, Puskás Vazul Genes, a) Demeter, b) Orosz Erzsébet, Filep György Érkörtvólyes, a) György, b) Mikulás

Next

/
Oldalképek
Tartalom