Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

XXII. Községi és körjegyzők nyugdijszabály- rendelete 65 '-------szabadságidejéről szóló szabály­re ndelet 283 — --------------életbetépte 437 — — egyleti gyűlésére meghívó 295 arczképes igazolványának meghosz­szabbitása 532-------nyugdíjazásnál a lakbér beszá­mítása 581 Köz ségi és körállatorvosok községi elől- járósági tagsága 102 — közvágóhidak épitése 138, 168 — önkéntes tűzoltó egyesületek szerve­zése 206, 207 — elöljáróságokra bízott bűnügyi nyomo­zások teljesítése 215 — építkezések műszaki felülbirálata 447 Községet érdeklő felsőbb hatósági hatá­rozatoknak a községi elöljáróság elé juttatása 115 Községeknek a vármegyei tűzoltó szövet­séghez való csatlakozása 469, 570 Községek részére érkezett pénz- és érték- küldeménvek kezelése 492 Közszolgáltatások egyesitett kezelésénél teendő intézkedések 17 Közöshads. és honvéds. beszállásolása 170 Középhomoródon felfogott ló tulajdono­sának körözése 357 Közvágóhidak felállítása 94 — ellenőrzése 489 Köhönbe Sándor körözése 607 Kővárhosszufalui korcsma bérbeadása 80 Kőszegremetén felfogott sertés tulajdo­nosának körözése 587 Kőváry Béla anyakönyvvezető helyettes kinevezése 439 Kleehner István körözése 225 Klein Lipót csikójának körözése 240-------által felfogott ló tulajdonosának körözése 346, 372 — Károly lovának körözése 539 —Fáni cselédkönyvének körözése 61 Klima R. m. kir állatorvos áthelyezése 439 Klemant József körözéje 403 Krabel József „ 136 Krasznabéltek—dobrai útvonalnak a th. közutak közé való felvétele 267 Krasznabélteki iskola építésére árlejtés 450 — gőzmalom bérbeadása 576 — vásárvám „ 576 Krasznaterebesen felfogott ló tulajdono­sának körözése 238 Krasznaterebesi segédjegyzői állásra pá­lyázat 544, 554 Král Katalin körözése 614 Krecsuny N. „ 494 Krécz Sándor „ 423 Krisztián Francziska körözése 64 Krizsán Károly körözése 488 Kuberka Anna és Mária körözése 288 Kubinik Mátyás körözése 568 Kun Jónás „ 302 Kusnyir János „ 240 Kupsa György „ 558 Kutyáknak vágóhídon való tartása 510 Külföldről beszerzendő ezikkck 447 Külföldi hatóságok részére czimzett leve­lek portókötelezettsége 573 — munkások baleset biztosítása 573 h Dr. Lacheta Brúnó tb. járásorvos kine­vezése 14-------tb. tiszti főorvos kinevezése 499 La czhegyi Lenke ingatlanainak eladása 278 Laczkó Erzsébet körözése 560 Ladányi István „ 63, 249 — Károly állatorvos oklevelének kihir­dotése 483 Lakatos József körözése 372 Józsefné ingatlanainak eladása 300 — József tehenének körözése 540, 546 — (Varga) János munkásigazolványának megsemmisítése 301 — - Juliánná körözése 578 — Miklós „ 15 — Márton „ 588 Mihályné Molnár Mária körözése 608 — Sándor munkásigazolványának meg­semmisítése 301 Laphegyi volt úrbéresek fatömegének el­adása 473 Latkulik Sándor körözése 62 Lába András „ 404 László Vilmos 75 Láposhidegkuti segédjegyzői állásra pá­lyázat 514, 537 Lázics Zsivojén szerb rendőrtisztviselő tanulmányútja 336 Lázár József mnnkásigazolványának meg­semmisítése 514 - János Szaniszló körözése 559 — Sándor munkásigazolványának meg­semmisítése 372 Lázári iskola építésére árlejtéss 604, 612 Lengyel Sándor munkásigazolványának megsemmisítése 212 Lekner Frimusz árvízkárosult segélye­zése 320 Leményi Olivér rendbírságának törlése 393 Legtöbb adót fizetők adókimutatásai köz­szemlére kitétele 470 névjegyzéke 532 Legutóbb adott szabadalmak 350, 369 ö: v. Léderer Lipótné Freifeld Szeréna körözése 241 Likker Ödön anyakönyvvezető helyettes kinevezése 189

Next

/
Oldalképek
Tartalom