Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1911-04-06 / 14. szám

152 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Lázár Sámuel izr. Béltekhodos, a) Mihály, b) Kálmán Fáni, Tamásán Demeter g. k. Béltekhodos, a)v—-, b) Tamásán Anna, Konyár Ernő ref. Alsóhomoród, a) Ferencz, b) Appel Anna, Rézműves István g. k. Páczafalu, a) János b) Sztojka Flóri, Jánk Mihály g. k. Szinfalu, a) Mihály, b) Fazekas Mária. A véderőtörvény utasítás I. rész 29 §. 5. pontja értelmében leendő nyomozás és eredmény esetén adandó értesítés végett megküldöm. Erdőd, 1911. márczius 16-án. Dr. Jékey, tb. főszolgabíró. 3486—1911. sz. A füleki járás főszolgabirájától. Körözés. Petries András kórlátii lakos felesége, született Mandl Rozália folyó évi februárius hó 27-én Dömös községből Gyukanovics János nevű kőbányamunkással megszökött s tartózkodási helye ismeretlen. Személyleirás: kora 21 éves, vallása gör. kath., termete alacsony, haja fekete, szeme fekete, arcza szeplős, fogai ritka, különös ismertető jele: bal vála alatt lövés seb, mi elölről és hátulról is látható. Körözését elrendelem s megkeresem a hatóságokat, hogy hatóságuk területén kö­röztetni s feltalálás esetén hatóságomat sürgősen értesíteni szíveskedjenek. Salgótarján, 1911. márczius hó 29. Komáth, szolgabiró. 1023—1911. kig. sz. ,A nagykárolyi járás főszolgabirája. Körözés. Béda Jánosné született Debreczeni Juliánná folyó évi márczius hó 20-án a börvelyi kendergyárból eltűnt s azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Miután 2 kiskorú gyermekét, itthagyván, kiknek anyai gondozásra szükségük van — körö­zését elrendelem s felkérem az összes közigazgatási hatóságokat, hogy nevezettet körözzék s feltalálás esetén hivatalomat értesítsék. Nagykároly, 1911. márczius 25. Madarassy, főszolgabíró. 5530—911. sz. Zemplénvármegye alispánjától. Körözés. Kiskorú Novakovszki Gyula és társai illetőségének megállapithatása czél- jából felkérem, hogy Novakovszki Viktor 43 éves rk. vallásu abarai (Zemplén vm.) születésű kazánkovácsot, ki legutóbb Budapesten II. kér, Zsigmond-ut 80. szám alatt lakott s jelenleg ismeretlen tartózkodásu, hatósága területén nyomoztatni s feltalálás esetén őt illetőségi viszonyaira vonatkozólag részletesen kihallgattatni s a kihallgatási jegyzőkönyvet ide mielőbb megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítések mellőzendők. Sátoraljaújhely, 1911. márczius 22. -----———, alispán 27 5—1911. sz. Hirdetmény. Illők László királydaróczi lakos, Királydarócz község elöljárósága által 1907. év márczius 16-án 8. szám alatt kiállított munkásigazolványát ismeretlen helyen és módon elvesztette — megsemmisittetik. Királydarócz, 1911. április 3. Szebeni József, aljegyző. Balabán Gyula, bíró. Lyoni. II any ük és Tóth, Nagykároly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom