Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-56. szám)

1 T artalomj egyzék Szatmárvármegye 3£ivataios JSapja 1911. évfolyamához. A) Belügyi, kereskedelemügyi, földmivelésügyi, honvédelmi miniszteri és miniszterelnöki rendeletek, törvényhatósági szabályrendeletek, közgyűlési határozatok, nyugdijválaszt- mányi határozatok, közigazgatási bizottsági határozatok és alispáni rendeletek. 1. ßelügyntiniszteri rendeletek. 1909. évi 122428 sz. „Rendőri Lexicon“ czimii könyv ajánlása 215 1910. évi 158290 sz. Végleg megállapított helyneveket tartalmazó külön lenyomatok küldé­sének megszüntetése 26 1911. évi 580 sz. Fordítási dijak beküldése 88 2575 „ Mesterséges édesített italok (Sacharin) forgalomba hozatala 145 5318 „ Külföldről beszerzendő czikkek 447 6274 „ Az országos gyermekszanatórium részére adomány gyűjtés 146 7184 „ Felsőbb fokú anyakönyvi felügyelet helyszíni gyakorlása 87 9681 „ Faszeszszel kevert ételek és italok forgalombahozatalának eltiltása 144 10802 „ Katonai táviró és távbeszélő vezetékek védelme 275 19137 „ Hernyó, véitetii és cserebogár irtásának ellenőrzése 221 21717 „ Rádiumemancziós viz- és iszapnak elárusitása 295 23359 „ Vándorczigányok Olaszországba való utazása 275 34722 „ Orsz. gyermekszanatórium javára gyűjtés 146 35000 „ A Cunard Steam Schip. Oo. gőzhaj ótársaság részére kivándorlási irodák engedélyezése 188 79186 „ A kis- és közbirtokossági erdők tömeges eladásának megakadályozása 438 81163 „ Országos jegyzőegyesület által rendezett tárgysorsjáték 398 87128 „ Biróságon kívüli birtokrendezések megakadályozása 398 91415 „ Báró Eötvös Lóránd és társai magnetikai tanulmány utjának támogatása 409 91466 „ Olaszor zágból érkezett utasok orvosi megvizsgálása 350 93606 „ Külföldi hatóságok részére czimzett levelek portómentessége 573 94313 „ Magyar országos Tűzoltó Szövetség részére adománygyűjtés 446 97545 „ „Orvosképzés“ czimii folyóirat ajánlása 407 102989 „ Községi építkezések műszaki feliilbirálata 447 103547 „ A m. kir. gazdasági tudósítók működésének szétválasztása 387 108383 „ Dr. Kampis János „A községek egészségügyi igazgatásának uj rendje“ czimü könyvének ajánlása 395 112026 „ Szabályrendelet a fogművesek működési köréről 511 124763 „ Az állami gyermekvédelem oltalmában álló gyermekek kiadása 611 144607 Országos gyermekszanatórium javára gyűjtés 570 175391 „ Puky Béla columbosi bankár csődje 610 181564 „ Olaszországban előfordult kolera esetek 602

Next

/
Oldalképek
Tartalom