Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-11-24 / 53. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 555 A megválasztandó bába javadalmazása : a községi pénztárból utólagos évnegyedi részletekben esedékes évi 240 korona fizetés és az egyes szülési esetektől a tövény- hatóságnak e tárgyban alkotott szabályrendeletében foglalt dijak. A szegények ingyen kezelendők. A megválasztandó szülésznő állását azonnal elfoglalni tartozik. Nagykároly 1910. november 9. Pathay István, h. jegyző. ______ Rákos Ferencz, bíró. 10 59-1910. sz. Hirdetmény. Gyirászin György láposhidegkuti lakos nevére Láposhidegkut község elöljáró­sága által 1910. augusztus 16-án 429 és 430 jkvi számok alatt 2- drb 5 éves fehér szőrű ökörre kiállított járlat elveszett. Megsemmisittetik. Láposhidegkuton, 1910. november 14-én. Kiss Miklós, körjegyző. 1956-1910 sz. Hirdetmény. Szatmárgörbed községben f. évi november hó 10-én 1 drb 2 évesnek látszó sárga szőrű heréit csikó homlokán csillag, 2 hátsó lába kesely — bitar.gságból be­fogatott. Igazolt tulajdonosa alulirt község elöljáróságánál f. évi deczember hó 6-ig átveheti. Ha tulajdonjogát beigazolni képes tulajdonos nem jelentkezik, a felfogott csikó, mint gazdátlan jószág f. évi deczember hó 6-án d. e. 9 órakor nyilvános árve­résen elfog adatni. Szatmárgörbed, 1910. november hó 18. Sxentiványi Sándor, körjegyző. Kánya Ferencz, biró. 2406—1910. sz. Szaniszló nagyközség. Hirdetmény. Szatmárvármegye árvaszékének 23546—1910. ász. véghatározata alapján’köz- hirré tesszük, hogy Kirvai Miklós, Terézia és Flóra kiskorúak részbeni tulajdonához tartozó szaniszlói 176., 177. és 180. tkvi betétekben foglalt ingatlanok Szaniszló község­házánál f. évi november hó 27-én d. u. 3 órakor tartandó nyilvános árverésen el fognak adatni. Szaniszló, 1910. november 18. Gruber Márton, jegyző. Hermann Jakab, biró. 8215-1910. k. sz. Hirdetmény. Koch Ignácz nagykárolyi lakos gyári munkás Nagykároly város I. fokú ipar­hatósága által 1900. április 23-án 391. sz. alatt kiállított munkakönyvé Lord és Gold­man volt gilvácsi gőzfürészgyárában elkallódott. Megsemmisittetik. A munkakönyv megtalálás esetén a nagykárolyi I. fokú iparhatósághoz beszolgáltatandó. Nagykároly, 1910. november 2. Debreczeni, polgármester. 55.—138.—197—1909. kih. sz. Szakálasdombói körjegyzőség. Körözés. Erdei kihágás miatt jogerősen több Ízben elitéit, ismeretlen helyen tartózkodó Kardos Tódor kékesoroszfalui lakos, czigányt körözöm. Felkérem a hatóságokat, hogy feltalálás esetén lakóhelyét hivatalommal közölni szíveskedjenek. Szakállasdombó, 1910. évi november hó 15-én. Vargyas József, aljegyző. 1744—1910. sz. Körözés. Katona György hiripi lakos részére 1108—910. és 26208— 910. törvényhatósági sz. alatt egy 1 és féléves barna csődör csikóra (homlokán csillag és hátulsó bal lába kesely) kiadott marhalevél ismeretlen módon elveszett. Körözését kérem. Hirip, 1910. november 20. Tolnai Albert, körjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom