Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-10-13 / 47. szám

497 Szatmárvármegye Hivatalosl Lapja 1699—1910. szám. Az aranyosmegyesi körjegyzőtől. Körözvény. Argyilán György aranyosmegyesi hegyi lakosnak a Józsefházai közös legelő­ről folyó évi szeptember hó 25-én 1 drb. 6 éves sötét tszürke heréit lova és 1 drb. 8 éves sötét pej kancza lova elbitangolt. Kérem körözését s feltalálás esetén Ara- nyosmegyes község elöljáróságának értesítését. Aranyosmegyes, 1910. évi szeptember hó 30-án. Szentiványi Sándor, körjegyző. Bota János, biró. 1893-910. sz. Körözés. Rozsály községben folyó év szeptember 26-án egy drb. 7 éves vasderes he­réit ló fogatott fel. Nyakán balfelöl „Ha betű. első ballába kesely, homlokán csillag. Az igazolt tulajdonos a lovat 1910. év október 20-ig átveheti, nem jelentkezés esetén az 1910. év október 21-én el fog árvereztetni. Rozsály, 1910. október hó 6. Kiss, jegyző. 2013-1910. Körözés. Czellár Bálint kocsordi lakos a tulajdonát képező 61 drb. anya juhról 6887—1910. törvényhatósági és 1881—910. jegyzőkönyvi szám alatt, továbbá 1 drb. verestarka tehénről 90000—9l0. törvényhatósági és 1812—1910. jegyzőkönyvi szám alatt Kocsordon 1910. év szept. 24-én kiállított marhalevelet elvesztette. Körözését kérem. Kocsord 1910 október 6. Báthory György, aljegyző. 2109—910. szám. Szaniszló község elöljárósága. Körözés. Szaniszlón 910. okt. 4-én 2 drb. 5 év körüli daru szőrű tinó fogatott bi- tangságba. Igazolt tulajdonosa f. hó 25-ig előttünk jelentkezzék; ennek hiányában az állatok ezen határnapon Szaniszló községházánál nyilvános árverésen eladatnak. Szaniszló, 1910. október 5. Gruber Márton, jegyző. Jleitnan Jakab, biró. 4500—910. Körözés. Szeptember 27-ikén Kiss József sárközujlaki lakos 2 éves fehér szőrű, jobb farán S. J. bélyeges ökörtinója Szatmárnémetiből Sárközujlakig való hajtás közben el­bitangolt. Felhívom a megtalálót, hogy azt az elöljáróságnak jelentse be és az tegyen jelentést hivatalomhoz. Szatmárnémeti, 910. október 6. Galgóczy, főszolgabíró. 4865—1910. sz. A fehérgyarmati járás főszolgabirája. Körözvény. Józsa Vilma szamosujlaki illetőségű 15 éves leány f. hó 25-én Tukacs Lajos nevű szamosujlaki illetőségű egyénnel szülei házától megszökött. Személyleirása; termete közép, arcza kerek, szeme kék, orra rendes, szája szabályos, szemöldöke gesztenye színű, haja gesztenye szinü, fogai épek. Ruházata; box fűzős czipö, rózsa­szín delinruha, fekete kendő. Felkérem az összes hatóságokat hollétök iránt nyomozni feltalálás esetén hivatalomat értesíteni kérem. Fehérgyarmat, 1910. szeptember 30. Jékey, főszolgabíró. Nyom. Manyiik éa Tóth, Nagykároly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom