Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-03-03 / 10. szám

106 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Balázs Ágnes, Danka János Érdengeleg, a) László, b) Erdei Flóriánná, Bereczki András Élendréd, a) Lajos, b) Pap Juliánná, Gál Péter Erkörtvélyes, a) Péter, b) Cer- vid Eszter, Radványi Márton Genes, a) István, b) Bujáki Eszter, Orosz István Éren- dréd, a) —, b) Orosz Teréz, Szűcs István Kaplony, a) András, b) Bostos Juliánná, Gergely János Kálmánd a) —, b) Gergely Juliánná, Kazamér Pál Kálmánd, a) András, b) Barkus Mária, Lázár György Krasznaszentmiklós, a) -—, b) Lázár Teréz, Farkas Dávid Mezőterem, a) Farkas, b) Weiszhausz Hani, Hengeli József Mezőterem, a) Ja­kab, b) Gál Katalin, Kerezsi András Mezőterem, a) János, b) Magyar Terézia, Szabó Demeter Mezőterem, a) János, b) Szabó Anna, Izsó Károly Mérk, a) József, b) Fehér Eszter, Zoltán Sándor Szaniszló, a) Sándor, b) Tarosa Julia, Czele István Vállaj, a) János, b) Tóth Mária, Forgács György Vállaj, a) Imre, b) Hosszú Teréz, Kónya Sán­dor Vállaj, a) László, b) Birtok Klára, Molnár Sándor Vállaj, a) György, b) Omicsák Flóri, Tamás László Vállaj, a) László, b) Irimiás Mária. Nagykároly, 1910 február 15. ________ Madarassy, főszolgabíró. 13 99—910. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Körözés. Szebenvármegye alispánjának 13064—909. számú átirata szerint az 1871. évi április hó 2-án Szőllősvégardóban született (Ugocsa m.) Hasberg Julia Erzsébet, Te­rézia, Mária Helén, legutóbb férjezve volt, de elvált Gidófalvy Gézáné ismeretlen he­lyen tartózkodván, ennélfogva e törvényhatóság területén nyomozandó. Feltalás esetén arra nézve kihallgatandó, hogy első férjével Péczi Dezső hadnagygyal hol, mely évben kötött házasságot és ezen házasság mely évben, mely bíróságnál és lehetőleg mily szám alatt lett felbontva? Végül, hogy Budapest székesfőváros, mely anyakönyvi ke­rületében lett az 1896. évben házasságon kívül született Sándor nevű gyermeke anjm- könyvezve. Nemleges válasz mellőzendő. Nagykároly, 1910. január 24-én. Ilosvay, alispán. 2122—910. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Körözés. Baja sz. kir. város polgármesterének 29868—909. számú átirata szerint kis­korú törvénytelen származású Schienger Artur elhagyottá nyilvánítása ügyében neve­zett illetőségének megállapítása vált szükségessé. Ennélfogva nevezett gyermek anyja Schlenger Zsófia 28 év körüli, izr. vallásu. állítólag fodrásznő, vagy szülei Schlenger Ármin és neje szül. Blau Mária, e törvényhatóság területén nyomozandó, feltalálás esetén illetőségükre nézve kihallgatandó, a felvett jegyzőkönyv pedig sürgősen meg­küldendő a megkereső hivatalnak. Nemleges értesítés mellőzendő. Nagykároly, 1910. február 4. _________ Ilosvay, alispán. 21 57—910. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Körözés. Trencsénvármegye alispánjának 740—910. számú átirata alapján az 1891. évi Zayugróczi községi születésű Berze István népfelkelő illetőség megállapítása ügyéből kifolyólag nevezettnek ismeretlen helyen tartózkodó atyja Berze Gyula fényképész, e törvényhatóság területén nyomozandó, feltalálás esetén illetőségi viszonyaira vonatko­zólag kihallgatandó s az eredményről 60 napon belül a megkereső hatóság értesítendő. Nemleges értesítés mellőzendő. Nagykároly, 1910. február 4. Ilosvay, alispán. 2423—910. sz. Szatmárvármegye alispánjától. Körözés. Somogyvármegye alispánjának 1206—910. számú átirata alapján 1863. év körül Nagyatádon született Pintér József, ki 1898—1908-ig Pécsett mint államvasuti alkalmazott lakott, nyomozandó és feltalálás esetén illetőségi viszonyaira kihallgatandó

Next

/
Oldalképek
Tartalom