Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1910 (8. évfolyam, 1-58. szám)

1910-11-03 / 50. szám

524 Szatrpárvármegye Hivatalos Lapja zőpetri, Baróthi Lajos ref. Érkörtvélyes, Orosz János gk. Szaniszló,-D,mka János gk. Dengeleg, Filip János gk. Szaniszló, Szabó íjászló gk. Domahida, Lonkodi Péter gk. Kismajtény, Leskó János gk. Penészlek, Pap János gk. Nagymajtény Valán Péter gk. Kismajtény, Fecser Ignácz rk. Nagymajtény, Majos György gk. Szaniszló, Seres Miklós gk. Vezend, Juhász József ref. Csomaköz, Farkas Ferencz izr. Erendréd, Móka György gk. Dengeleg, Varga József gk. Penészlek, Szűcs György gk. Szaniszló, Da- zserán János gk. Csomaköz, Katona Sándor ref. Genes, Kimer István rk. Kaplony, Szilágyi Eduárd gk. Kaplony, Fülep István gk. Érendtéd, Goldberg Jakab izr. Érend- réd, Érni Pál rk. Nagymajtény, Horváth Zsigmond ref. Szentmiklós, Marosán János II. gk. Szaniszló, Kind Gyula rk. Kaplony, Tóth János ref. Iriny, Bálint György gk. Vállaj, Varga János gk. Érkörtvélyes, Kelevajda Mihály gk. Penészlek, Balog Andi ás gk. Genes, Lakatos Márton gk. Dengeleg, Szilágyi Gábor gk.-Dengeleg, Prekup Mi­hály, gk. Szaniszló, Bálint Péter gk. Csomaköz, Varga János gk. Részege. Nagykároly, 1910. október. Madarassy István, főszolgabíró. 1715—1910. sz. Hirdetmény. Veres Lajos fábiánházai lakos kárára f. hó 25-én este Spitz Dezső nagyecsedi lakos tanyájáról 1 drb 6 hónapos barna pej kancza (jegvtelen) csikó elbitangolr. Kérem körözését s feltalálás esetén FábiánHáza község elöljáróságát értesíteni. Fábiánháza, 1910. október 28. Magyar Endre, körjegyző. 4830—1910. sz. Szatmárnémeti járás főszolgabirája. Körözés. Batizvasváiii illetőségű 414—1905. Varga József, lázárii illetőségű 139—-1904. Cengeri György, kakszentmártoni illetőségű 324—1903. Nemes József, szatmárzsadányi illetőségű 7—1899. Ács Mihály és sárközi illetőségű 172—1899. Frankovics Tamás m. kir. 12-ik gyalogezredbeli honvédek a behivási parancsnak meg nem felelvén szö- kévénynyé nyilváníttattak. Felkérem a társhatóságokat, hogy nevezetteket hatóságok területén nyomoztatni s feltalálás esetén értesíteni szíveskedjenek. Szatmárnémeti, 1910. október 25. Galgóczy, tb. főszolgabíró. 3307—1910. kg. sz. A nagykárolyi járás főszolgabirája. Körözés. Kádár József, 12-ik m. kir. honvéd gyalogezredbeli szakaszvezető Domahida, Papp György, 5-ik m. kir. honvéd huszárezredbeli huszár Csomaköz, Mizsei Sándor, 5-ik m. kir. honvéd huszárezredbeli huszár Részegé, Lupsika László, 5-ik honvéd huszárezredbeli őrv. Szaniszló, Ambrus György, 12-ik m. kir. honvéd gyalogezredbeli honvéd .Szaniszló, Kalmár Sándor 12-ik m. kir. honvéd gyalogezredbeli tizedes Genes, Schvarckopf Vendel, 12-ik m. kir. honvéd gyalogezredbeli honvéd Nagymajtény, Vida Sándor, 12-ik honvéd gyalogezredbeli honvéd Mérk, Juszti Pál, 12-ik honvéd gyalog­ezredbeli őrv. Mezőterem, Nagy Ferencz, 12-ik honvéd gyalogezredbeli honvéd Bere, Orosz Demeter, 12 ik honvéd gyalogezredbeli honvéd Csomaköz, Kinczel István, 12-ik honvéd gyalogezredben honvéd Csomaköz, Volf György, 12-ik honvéd gyalogezredbeli honvéd Csomaköz, Gnánd Ferencz, 12-ik honvéd gyalogezredbeli honvéd Szaniszló, a m. kir. szatmári 12 sz. honvéd kiegészítő' parancsnokság 4925—1910. sz. átirata sze­rint, — mivel a f. évi augusztus 16-ara szóló behiváh parancsnak eleget nem teltek, szökevénynek nyilvánittatak. Felkérem az összes hazai hatóságokat, hogy nevezetteket hatósági területeiken nyomoztatni s feltalálás esetén a legközelebbi honvéd állomás parancsnokságnak átadni, s erről hivatalomat értesíteni szíveskedjék. Nagykároly, 1910. október hó 25. Madarassy, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom