Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-04-29 / 20. szám

236 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja s, 730-909. sz. Hirdetmény. Barlafalu község vadászterülete az önálló vadászterület s a volt úrbéresek erdejének kivételévgl 1909. évi május hó 12-én d. e. 8 órakor Barlafalu községházánál 1909. augusztus 1-től 1915. augusztus l-éig terjedő 6 évi időre bérbeadatik. Kikiáltási ár: évi 50 K. Közelebbi teltételek Barlafaluban a közbirónál, vagy remetemezői kjzői irodában megtekinthetők. Barlafalu, 1909. április 18-án. Pap Antal, körjegyző. Égi István, biró. 856—1909. sz. Hirdetmény. Vármegyei érvaszék 3522—1909. sz. határozata folytán közhírré tesszük, hogy a k. k. Dán Mária és László tulajdonát képező a remetemezői 56 sz. betétben foglalt összes ingatlanok nyilvános árverésen haszonbérbe fognak adatni 1909. május hó 7-én d. e. 9 órakor Remetemező községházánál. Bővebb feltételek ugyanott megtudhatók. Remetemező, 1909. április 18. Papp Antal, jegyző Miklós Jónás, biró. 200—909. sz. Hidetmény. F. év és hó 13-án 200 jegyzőkönyvi 000384 törvényhatósági szám alatt két darab fehér szőrű 7 éves ökörre Gáti Lajos dobrai lakos tulajdonos nevére kiállított járlatot a tulajdonos ismeretlen időben és helyen elvesztette, megsemmisítem. Nántü, 1909. április hó 22-én. Fiók Zoltán, körjegyző. 511—909. sz. Hirdetmény. Meleg Mihály dobrácsapátii lakos részére a szatmári főszolgabírói hivatal által 1898. évben kiállított cselédkönyve elveszett, érvénytelennek nyilvánittatik. Kiskolcs, 1909. április 2l-én. Dési Mihály, körjegyző. 672—1909. sz. Hirdetmény. Fábiánháza község határában f. évi április hó 11-én egy drb. 5 hónapos szőke ártány jobb fülén csonka malacz bitangságból felfogatott. Igazolt tulajdonosa f. évi május hó 11-ig átveheti, nem jelentkezés esetén ugyanaznap d. u. 3 órakor, mint gazdát­lan jószág elfog árvereztetni. Fábiánháza, 1909. április 26-án. Magyar Endre, körjegyző. 723—1909. sz. Hirdetmény. Egri község határában a f. évi április 15-én egy 5—6 éves, sötét pej, vágott farkú ló bitangságban felfogatott, körözöm azzal, hogy igazolt tulajdonosa.8 .nap alatt átveheti, ellenesetben a f. évi május 3-án nyilvános árverésen elfog adatni. Egri, 1909. április hó 19-én. Hadady Béla, körjegyző. 991—1909. sz. Hirdetmény. A szaniszlói vasúti állomásnál Lebovies Sándor bérelt rakodóján már hosszabb idő'óta van elhelyezve 1 kocsi termés kő, miután tulajdonosa nem jelentkezik 1909. május 4-én d. e. V2 11 órakor nyilvános árverésen fog eladatni a szaniszlói vasúti állomásnál. Szaniszló, 1909. április 20-án. Elöljáróság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom