Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1909 (7. évfolyam, 1-62. szám)

1909-12-16 / 60. szám

$09 Uli 9 I Nagykároly, 1909. deczember 16. 60. sy.Am. ' > ^ / VII. évfolyam f SZATMÄRVÄRMEGYE---------- MEGJELEN MfNDEN CSÜTÖRTÖKÖN. KI ADJA: SZATMÁRVÁRMEGYE ALISPÁNJA. Felelős szerkesztő: KÉR EKES ZSIGMOfiD vm. aljegyző KIADÓHIVATAL: MANYÁK és TÓTH könyvnyomdája NAGYKÁROLY. fclőfizetések a kiadóhivatalba küldendők. Előfizetési ára: Egész évre —- — II koroua 1 Vármegyei szabály rendesetek és közérdekű határozatok. Szatmárvármegye közönségének Nagykárolyban 1909. évi október hó 7 napján tartott rendes bizottsági közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. 1090—909. bjkvi. sz., 161 lO—909. alisp. sz. A válaszirat alapjául szolgáló jelentés száma: 3554—909. szám. Tárgy: Szatmárvármegye községi és körjegyzői nyugdijválasztmányának Laskay Miklós ököritói volt körjegyző 52 korona 67 fillér személyes nyugdíj já­rulékának törlése iránti javaslata. Véghatározat. Szatmárvármegye törvényhatósági közgyűlése — az állandó választmány véleményével egyezőleg — a vármegyei községi és körjegyzői nyugdijválasztmánv- nák folyó évi október lió 6-án tartott üléséből 47—909. jkvi sz. alatt kelt ja­vaslatát elfogadja s ehhez kápest a Laskay Miklós ököritói volt körjegyző terhén 1902. év végén hátralékként fenálló 52 K 67 f, azaz Ötvenkettő korona 67 fillér személyes nyugdijjárulék törlését elrendeli, — felhívja egyidejűleg a vm. alispánt, hogy a törlés iránt — ezen véghatározat szabályszerű közzétételét s jogerőre emelkedése után — saját hatáskörében intézkedjék. Ezen véghatározat a vm. Hivatalos Lapban való megjelenés 8-ad (nyolczad) napján kihirdetettnek tekintendő, mely kihirdetési határnaptól számított 15 nap alatt a vm. alispánnál beadandó' íelebbezóssel megtámadható. Indokok. ^^m kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnek 1908. évi ju^d|B^én 11874—908. sz. alatt R. U. adott jelentése szerint a Laskay Miklós vi^^^^K^örjcgyző terhén fenálló 167 K személyes nyugdijjárulék 1899—1902. lő, még pedig 1000 korona tür/síizetés 5". o-áriak megfelelően óven- návai s 5 —5 korona bírsággal — kétségtelen ezek szerint az a kör s0 fogy a 167 korona személyes nyugdíj járulékból 1899. évre csak 2 ■'ó v na esik. n Minthogy az iratokból megállapithatólag Laskay Miklós ököritói volt kör­jegyző 1900. évi október hó 6-ávai állásától felfüggesztetek s ezen felfüggesztés alapjául szolgáló fegyelmi ügyéből folyólag hivatalvesztésre Ítéltetett — a jegyzői nyugdij-alapot illető személyes nyugdijjárulék terhére, azaz felfüggesztésének idő­pontjáig volt eredményesen előírható, illetve az őt terhelő nyugdijjárulék összeg csakis felfüggesztése napjáig volt rajta behajtható, — tekintettel arra, hogy a fél­ik rovat alatti címzettnek, a laphoz csatolt különálló mellékleten le közöltetik. (Ügyv. szabályzat 58. §.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom