Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-08-27 / 38. szám

456 Szatrpárvármegye Hivatalos Lapja. összesen . . . kor. . . fillér összegért. A bánatpénzt az általam ajánlott végösszeg 5 °/o-át vagyis . . . kor. . . fillért a szatmári kir. adóhivatalnál letettem s a letét­nyugtát, a letét-nyugta közjegyzőileg hitelesített másolatát, a postai feladóvevényt csatolom. A szállítandó tűzifát.......................................fogom beszerezni s így hazai termék. Kelt...................................aláírás. Az ajánlat borítékának mintája. A kir. járásbíróságnak Erdődön. Ajánlat az 1908- El. 98—5. számú versenytárgyalási hir­detményben kiirt 100 erdei köbméter tűzifa szállítására Erdődön, 1908. évi augusztus 10-én Sándor Lajos, vezető kir. járásbiró. 881—1908. sz. Hirdetmény. Alólirott községi elöljáróság közhírré teszi, hogy Hagymáslápos község tulajdonát tevő vadászati jog 6 egymásután következő évre f. 1908. évi augusztus hó 30-án d. e. 1.0 órakor Hagymáslápos község házánál nyilvános árverésen bérbe fog adatni. Az árverési feltételek a község házánál a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Hagymáslápos, 1908. augusztus 19. Keresztény, jegyző. _________ Balázsi lies, bíró­884-908. kig. sz. Hirdetmény. Szamosborhid községben egy korlátlan italmorési engedély bevonatván, azt a nagykároly kir. pénzügy igazgatóság Szamosborhid községnek eddig községházul használt épületére újból engedélyezte. Ezen épületnek az italmérési jog gyakorol hatása végett leendő bérbeadá­sára f. évi szeptember hó 14-én Szamosborhidon, a körjegyzői irodában nyilvános árverés fog tartatni, melyre bérelni szándékozók, — kiknek az italmérőktől törvény által megkívánt követelményekkel birniok kell, — ezennel meghivatnak. Feltételek: l. Kikiáltási ár: évi 400 korona, bánatpénz ennek 10 °/o-a; 2. Bérlet tartama: 3 egymásután következő év; 3. Negyedévenként előre való bér­fizetés ; 4. Az egy évi bérösszegnek megfelelő biztosíték teendő le a községi pénz­tárba készpénz (takptári betétkönyv) vagy óvadékképes értékpapírokban­A bérbeadandó épület az országút mellett fekszik s áll egy nagy és 3 ki­sebb szoba és előszobából. Istáló és faszin külön épületben. Bérlővel a községi elöljáróság szerződést köt s az italmérési engedély bérlő nevére lesz a kir. pénzügyigazgatóság által kiállítva. Az engedély kiállításával járó költségek bérlőt terhelik. Bővebb felvilágosítást a szamosborhidi körjegyzői hivatal ad. Szamosborhid, 1908. augusztus 21. Jeszenszky, körjegyző. _________ Ster Mihály, biró. 16 96- 1908. szám. Árverési hirdetmény. Szatmárvármegye árvaszékének 9773. 19944—1908. A. sz. jogerős véghatá­rozata alapján kiskorú Penyigei László, Sándor és György tulajdonához és ameny- nyiben érdekelt nagykorúak is hozzájárultak az eladáshoz, a tulajdonokhoz is tar­tozó szaniszlói 866 számú betétben foglalt összes ingatlanok nyilvános árverésen eladásra folyó év augusztus hó 30 napjának d. e. 8 órája határnapul Szaniszló község községházához kitüzetett. Szaniszlón, 1908. augusztus 18-án. Gruber Márton, jegyző. _________ Bartha István, biró. 4774—1 908. szám. KÖPÖZéS. Józsefházai illetőségű 413—1905. m. kir. 12. számú honvéd gyalogezred- beli katona Varga László a behivási parancsnak meg nem felelvén, szökevénynek nyilváníttatott; kérem a társhivatalokat, hogy nevezettet nyomoztatni s feltalálás esetén a legközelebbi katonai hatóságnak átadni szíveskedjenek. Szatmár-Németi, 1908. aug. 23;______ Galgóczy, szolgabiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom