Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-05-21 / 23. szám

275 Szatnyárvármegye Hivatalos Lapja 609—1908. sz. Körözés. A kiskolcsi körjegyzőséghez tartozó községekben illetőséggel biró Orosz László, Tarczy Jenő Zoltán, Molnár László, Ungár Adolf, Vajda (\Veisz) Elemér, Lébi Móricz, Hadházi Bálint, Ráska Mihály és Molnár József ismeretlen helyen tartózkodó haddijkötelesek köröztetnek. Kiskolcs, 1908. május 9. Dési Mihály, körjegyző. 683—1908. kih. sz. Körözés. Czégény község határában (a nagy tanyán) folyó év és hó 14-én reggel egy darab 2 éves, világos pej szőrű, homlokán nyúlt csillagu, kancza csikó bitangság- ban felfogatott, körözzük azzal, hogy igazolt tulajdonossá azt a tartásdij ellené­ben átveheti, mert ellenesetben az 1908. évi május hó 30-án d. e. 10 órakor, mint bitang jószág nyilvános árverésen eladatni fog. Czégény, 1908. május 15. Preczrier Árpád, körjegyző. Berky Zsigmond, biró. 968-1908. kih. sz. Körözés. Jogerős Ítélettel közrend elleni kihágás miatt pénzbüntetéssel marasztalt Bokor György szinérváraljai születési és illetőségű, 54 éves, ev. ref. vallásu a bün­tetés végrehajtása előtt ismeretlen helyre eltávozott. — Felkéretnek a hazai ren­dőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének nyomoztatására s az eredmény esetén annak közlésére. Nagybányán, 1908. évi május hó 12. Halmai,'’'rendőrkapitány. 1075—1908. k. i. sz. Körözés. Merk György szaniszlói lakos 1 drb 2 éves, világos-pej kancza csikója és 1 éves, sötét-pej csődör csikója három lába kesely, orra lámpás május hó 10-én a szaniszlói ménesből elbitangolt. Gruber Márton, jegyző. 1929—1908. sz. Körözvény. Madarassy Sándortól elszökött Balog János cseléd körözését elrendelem. — Feltalálása esetén kérem hivatalom értesítését. Csenger, 1908. május 10. Dr. Galgóczy, tb. főszolgabíró. 2140—1908. sz. Körözvény. Szabó Áron jánki lakos a részére 1895. évi május hó 8-án hivatalom által 9. nyilvántartási sorszám alatt kiállított munkakönyvét ismeretlen helyen elvesz­tette. — Körözöm. Fehérgyarmat, 1908. május 13. Jékey, főszolgabíró. 3097—1908. szám. Erdődi járás főszolgabírójától. Körözés. Alsóhomoród község határában folyó évi április 28-án egy drb 10 éves, barna szőrű, nyeregtöréses hátú kancza ló felfogatott. A tulajdonos folyó évi má­jus 30-ig Alsóhomoród község elöljáróságánál jelentkezhetik és tulajdonjogát be­igazolhatja. Ezen határidőn túl az állat folyó évi május hó 31-én d. u. 3 órakor árverésen elfog adatni. Erdőd, 1908. május 7-én. Eötvös, főszölgabiró. . iyom. Manyák és Tóth, Nagykároly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom