Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-04-16 / 17. szám

Szatnaárvármegye Hivatalos Lapja 217 zott. Felkéretnek a hazai rendőrhatóságok nevezett tartózkodási helyének nyomoz- tatására s az eredmény esetén annak közlésére. Nagybányán, 1908- évi ápril hó 11. Halmai, rendőrkapitány. 1536 — 1908 szám. Körözés. Bodnár Dániel nagyari lakos 13 éves fiú, szőke, kékszemü, apja házától ismeretlen helyre távozott, felkérem az összes hatóságokat, hogy holléte iránt nyomozni, feltalálás esetén hivatalomat értesíteni sziveskedjék. Fehérgyarmat, 1908. április. 7. jékey, főszolgabíró. 1661—1908. szám. Körözés. Zudor János m. kir. 12-ik honvéd ezredbeli szaniszlói illetőségű 1902 -758. a m. kir. szatmári 12-ik honvédkiegészitő parancsnokság 2395. kiég. számú átirata szerint szökevénynek nyilváníttatott. — Felkéretnek az összes hazai hatóságok, hogy illetőt hatósági területeiken nyomoztatni, feltalálás esetén a nagykárolyi honvédállomás parancsnokságnak átadatni szíveskedjenek. Nagykároly, 1908. április hó 7-én. Madarassy, főszolgabiró. 2324—1908. szám. Körözés A kolozsvári „Karolina“ orsz. kórházban 1895. óv II. évnegyedben ápolt özv. Rósenbaum Lázárné szül. Klermánn Ilka illetősége megállapítandó lévén, felhívom, hogy nevezett nőt hatósága területén nyomoztassa s feltalálás esetén nevezett cselédkönyvének és ennek alapjául szolgáló községi bizonyítványnak be­szerzése mellett hallgassa ki az iránt, hogy férje: Rósenbaum Lázár Csomafáján 1864-től 11 éves korától 1882-ig halála idejéig mikor már 29 éves volt — mivel foglalkozott —- A felveendő jegyzőkönyv 2324—1908. számra hivatkozással köz­vetlenül Kolozsvármegye alispánjának küldendő meg. -— Nemleges esetben érte­sítés mellőzendő. Kolozsvár, 1908. február hó 18-án. Dózsa Endre, alispán. 2664—1908. ikt. sz. Békésvármegye alispánjától­Körözés. Bállá Ferencz és Lidia kiskornak illetőségének megáll api thatása végett anyjuk Bállá Istvánná szül. Csákány Róza 40 éves napszámosnő, aki a Budapes­ten bejelentett VII. Bem-utcza 32. szám alatti lakásáról ismeretlen helyre távo­zott — nyomozandó, feltalálás esetén férjének a gyöngyösi elmegyógyintézetben elhelyezett Bállá István volt bérkocsissegédnek illetőségi viszonyaira, valamint arra nézve, hogy Lidia nevű leányok születési esete mikor és hol anyakönyveztetek: — részletesen kihallgatandó és a fölveendő jegyzőkönyv Békésvármegye alispán­jához küldendő. Gyulán, 1908. évi márezius hó 7-én. Alispán. 2981—1908. szám. Békés vármegye alispáni hivatalától. Körözés. A Molnár Sándor természetes atyjától és néhai Jónás Imréné szül. Moha­lek Anna anyjától Borosjenőn 1903. február 25-én házasságon kívül született Mol­nár Mohalek Sándor illetőségének megállapítása czéljából a természetes atyja Mol­nár Sándor hódmezővásárhelyi születésű 41 éves református földmivelő napszámos aki legutóbbi tartózkodása helyéről Orosházáról ismeretlen helyre távozott, nyo­mozandó, feltalálás esetén a vele közös háztartásban élt Jónás Imréné szül. Mo­háiéit Anna illetőségi visszonyaira nézve részletesen kihallgatandó és a felveendő jegyzőkönyv Békósvármegye alispánjához küldendő. Gyulán, 1908. márezus hó 4-én. Alispán li.: Dr. Dániel, vm. főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom