Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-03-12 / 11. szám

154 Szatrr\árvármegye Hivatalos Lapja 9. Kereskedelemügyi miniszter leirata a Tiszabecs—csekei viezinális közút tárgyában. Fj. 10. Keresk. miniszter leirata az Esztró—nagyszokondi útvonal tárgyában. Fj. 11. Vármegyei közigazgatási bizottságba két tag választása. Fj. 12. Vármegyei állandó választmányba két tag választása Fj. 13. Vm. alispán jelentése a vm. telephon hálózat • létesítése tárgyában. Fj. 14. Vm. alispán jelentése Wéber Vilmos vm. dijnok részére adott 100 ko­rona segély jóváhagyása iránt. Fj. 14/a. Tiszabecsi Rákóczi-emlék alap 1907. évi számadása. Fj. 15. Ttrucz György és Bodnár Béla dijnokok kérvénye állásuknak a XI. fizetési osztályba leendő sorozása és dijnoki czimüknek megváltoztatása iránt. Fj. 16. Vm. alispán jelentése Fázsi János erdődi j. hivatalszolgának betegség indokából adott segély jóváhagyása iránt. Fj. 17. Vm. alispán jelentése Gerzsenyi László központi hivatalszolgának be­tegség indokából adott segély jóváhagyása iránt. Fj. 18. Vármegyei alispán jelentése hitelátruházás tárgyában. Fj. 19- Vármegyék és városok monograpliiája szerkesztőségének kérvénye a kiadási költségek fedezéséhez 3000 kor. hozzájárulás iránt. Fj. 20. Udvarhely vármegye átirata a liorvát obstruktio letörése tárgyában. Fj. 21. Dr. Csathó Sándor járásorvos illetmény ügye. Fj. 22. Közig, erdészeti bizottság javasla az 1879. évi 31. t.-cz. 38. §-ának ha­tályán kívül álló erdőbirtokokon alkalmazott egyéneknek erdőtisztekké felesketése ügyében. I. 23. Vm. tisztviselői nyugdíj-választmány javaslata Bornemissza Géza volt ár­vaszéki ülnök nyugdíjazása iránt. I. 24. Ugyanaz özv. Kiss Róbertnének Endre fia után nevelési járulék kiutal­ványozása iránt. I. 25. Ugyanaz Sepsy Sándor volt árvaszéki ülnök nyugdíjazása iránt. I. 26. Ugyanaz Szabó Zsigmond volt szolgabiró nyugdíjazása iránt. I. 27. Ugyanaz Kozma Gergely volt árvaszéki ülnök nyugdíjazása iránt. I. 28. Ugyanaz Szombathy Ödön volt szolgabiró nyugdíjazása iránt. I. 29. Ugyanaz özv, Dr. Serly Gusztávné nyugdijának megállapítása iránt. I. 30. Ugyanaz a törvényhatósági utkaparók nyu'dijaztatása ügyében. I. 31. Ugyanaz a vm. tiszviselői nyugdíj szabályrendelet módosítása iránt. I. 32. Ugyanaz a vm. tisztviselői nyugdíj alapnál mutatkozó tulkiadások rész­beni fedezése iránt. I. 33. Ugyanaz Sziics Károly nyug. vm. Írnok nyugdija ügyében. I. 34. Ugyanaz Ilosvay Endre nyng. főszolgabíró nyugdija ügyében. I. 35. Ugyanaz Medvey Eduárd nyug. vm. irattárnok nyugdija ügyében. I. 36. Vm. alispán jelentése a hivatalos órák megállapítása tárgyában. I. 37. Dara község határozata a Szamos-jobbparti védtöltés czéljaira in­gatlanra kisajátítása iránt. I. 38. Nagykároly város husvágatási szabályrendeletének módosítása. I. 39. Ö-Pályi, Szamosszeg, Keér, Olesva, Nagyecsed, Fábiánháza, Nyircsa- holy, Nagydobos és Mátészalka községeknek a husvágatásról és vágatási biztos díjazásáról alkotott szabályrendelete. I. 40. Szaniszló, Csomaköz, Bere, Vállaj, Mérk, Mezőpetri és Reszege közsé­geknek ugyanazon tárgyú szabályrendelete. I. 41. Apa, Szamostelek, Bikszád, Barlafalu, Komorzán, Tartolcz, Kányaháza, Kőszegremete, Borhid, Veresmart, O.-Mogyorós községnek ugyanazon tárgyú sza­bályrendelete I. 42. A fehérgyarmati járás községeinek ugyanazon tárgyú szabályrendelete I. , 42/a. Veres Lajos volt kismajtényi lakosnak ha/tóságailag kiirtott 2 drb lova után segély iránti kérvénye. I. 43. a) Papp József folyambiztos kérvénye fizetés felemelés iránt. I. 44. Róna Sándor magánállatorvos oklevelének kihirdetése. I. 45. Községi segélyalap 1907. évi számadása II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom