Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-03-05 / 10. szám

141 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. G37—190ö. kh. sz. Körözés. Babies Pável pusztateleki születésű volt felsőbányái lakos erdei kihágásért jog­erősen elítéltetvén, ismeretlen helyen tartózkodása miatt köröztetik. Felsőbánya, 1908. február 25. Bay, rendőrkapitány. 165-1907. sz Körözés. Görcsi József és Bana József ismeretlen helyen tartózkodó közrend elleni ki­hágással vádolt egyéneket körözöm. Feltalálás esetén kérem hivatalomat értesíteni. Szatmárnémeti, 1908. febtuár 24. Csaba, főszolgabíró. 6883—1907. sz. A fehérgyarmati járás főszolgabírójától. Körözés. Gyöngyösi cs. és kir. 15. sz. huszár ezred hozzám intézett 3060. számú meg­keresése szerint kömörői illetőségű 1905. sorozási évfoiyambeli huszár Bihari Antal a behivási parancsnak eleget nem tett s igy mint katonaszökevény van nyilvántartva. Felkérem az összes társhatóságokat, hogy nevezettet nyomoztatni, feltalálás esetén a fent jelzett katonai parancsnokságnak átadni s erről hivatalomat értesiten szí­veskedjék. A fehérgyarmati, csekei, sonkádi és gacsályi m. kir. csendőrőrsöket, vala­mint Kömörő község elöljáróságát felhívom, hogy nevezettet állandón nyomozva felta­lálás esetén a fent jelzett katonai parancsnoksághoz kisértesse be s eljárása eredmé­nyét hivatalomhoz 90 nap alatt jelentse be. Fehérgyarmaton, 1908. február hó 24. Szuhányi, szolgabiró. 407—1908. kp. sz. Névjegyzéke az 1908. évi ujonezozáshoz Nagybánya sz. kir. r. t. város területén összeirt teljesen ismeretlen s távollevő hadköteleseknek. Teljesen ismeretlen hadkötelesek: Csolti Simon róm. kath. a) —, b) Csolti Mária; Frenkel Izsák Áron izraelita a) Frenkel József, b) Edlisz Eszter; Kovács Mi­hály róm. kath. a) —, b) Kovács Mária; Vincze Dezső ev. ref. a) Vincze János, b) Kovács Sára ; Petrován Endre a) Petrován Sándor, b) Dán Rozália. Távollevő hadkötelesek: Lupán János 1871., Lázár János 1872., Slézinger Izsák, Szaszarán János, Kerecsun (Krekán) József 1880.; Rozenfeld Márton 1881., Kozma János Ferencz 1882., Nagy József, Marosán Péter 1884.; Jablonoczki József, Mandl Lipman 1885.; Mandl Sándor, Fejér János, Fridman Márton Léb, Okolicsán József, Frenkel Chájem Mózes, Klein Ábrahám Mihály, Szaszarán László, Grünfeld Hers, Tamás István, Szaszarán János 1886. Nagybánya sz. kir. r. t. város területén született s az 1908. évi sorozáshoz összeirt „teljesen ismeretlen'1 s „16 év óta távollevő“ hadkötelesek névjegyzékét a vt. ut. I. R. 29. §-ának 5. pontja értelmében, valamint az 1897. október hó 24-én kelt 65501. sz. honvédelmi miniszteri rendelet figyelembe tartása mellett összehasonlítás s puhatolás czéljából az eredmény közlése végett átteszem. Nagybánya, 1908. február 15. Smaregla, rendőrkapitány, katonaügyi előadó. 812-1907. sz. Körözés­Spet György szaniszlói lakos kárára 1 drb. 1 éves szőke kocza sertés ezelőtt 2 héttel a szaniszlói csürhéről elbítangolt. Szaniszlón, 1908. márczius 2-án Gruber Márton, jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom