Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1908 (6. évfolyam, 2-60. szám)

1908-01-23 / 4. szám

64 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. Neve a teljesen ismeret­len hadkötelesnek Illetőségi községe Vallása Szüleinek neve Pekáry József István Kismajtény ev. ref. a) Gyula, b) Ambrus Mária. , Varga József Kálmánd rk. a) József, b) Varga Erzsébet Angyalosi Sándor Penészlek gk. a) —, b) Angyalosi Lina. Papp Péter a) Demeter, b) Bába Mária. Zajácz János ii a) János, b) Pap Anna. Mudra János vi a) Ferencz, b) Fürtös Mária. Kaszai Mihálv a) János, b) Madai Uus. Girtler István Mérk rk. a) János, b) Czipper Magdolna. Revák György Vállaj gk. a) György, b) Popovics Zsuzs. Könnyű János Reszege ii a) János, b) Grama Juliánná. Szűcs Gábor , M.-Petri 11 a) János, b) Csarnó Flóri. Kiss Kálmán Erkörtvélyes ev. ref. a) János, b) Pintye Erzsébet. Szabó Sándor a) Imre, b) Murvai Julia. Szalai András n ii a) Sándor, b) Kozák Eszter. A véderőtörvény utasítás I. rész. 29. §. 5. pontja értelmében nyomozás végett azzal tes em át, hogy az eredményről hivatalomat annak idején értesítse. Nagykároly, 1908. január 9. Jeszenszky Béla, szolgabiró. 317 -1908. szám. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Körözés. Torontálvármegye alispánjának 35279—1907. sz. átirata alapján megkere­sem, hogy 1863. évi julius hó 6-án Ersekujvárott született Dezső Jánost, ki eltű­nése előtt vasúti fékező volt, hatóságuk területén nyomoztassák, feltalálása esetén illetőségére nézve hallgassák ki és az eredményről a megkereső hivatalt értesítsék. — Nemleges értesítés mellőzendő. Nagykároly, 1908. január hó 14-én. Alispán h: Péchy, vrn. főjegyző. 699—1908. szám. Szatmárvármegye alispáni hivatalától Körözés. Tolnavármegye alispánjának 13901—1907. sz. átirata szerint ismeretlen tar­tózkodása Schlosser (Lakatos) József, ki Dunaföldvárott az 1838. évben született, illetősége körülményeire nézve kihallgatandó lenne, miért is felhívom az összes rendőrhatóságokat, hogy nevezettet hatóságuk területén nyomoztassák, illetőségi körülményeire nézve tüzetesen hallgassák ki s az erről felveendő jegyzőkönyvet sürgősen küldjék meg a megkereső hatóságnak. — Nemleges értesítések mellőzendők. Nagykároly, 1908. január hó 15. Alispán h: Péchy, vm. főjegyző. 818—1908. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Körözés. Liptóvármegye alispánjának 9404—1907. sz. átirata szerint az 1835. évben a liptóvármegyei Gombás községben született Ferencz Jakabné szül. Rissa Zsu- zsánna illetősége volna megállapítandó, felhívom ennélfogva az összes rendőrható­ságokat, hogy nevezett férjének Ferencz Jakabnak tartózkodási helyét hatóságuk területén a legszélesebb körben nyomoztassák, feltalálás esetén illetőségi visszo- nyaira tüzetesen hallgassák ki, eredményes eljárás esetén a felveendő jegyzőköny­vet a megkereső hatósághoz küldjék meg. — Nevezett Ferencz Jakab 1840. évi márczius hó 22-ón Szepesbélán született ág. hitv. ev. 1861—69. évig Budapesten, 69—71-ig Újpesten czipész-mester volt, 1871-ben elhagyta feleségét s azóta nyomaveszett. Nagykároly, 1908. január hó 16-án. Alispán h: Péchy, vm. főjegyző. Vjrma. Munkák él I'ávk, Vigykémíy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom