Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-05-23 / 23. szám

304 Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 568—1907. sz. Árverési hirdetmény. Hagymáslápos község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező korcs maépület nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 1907. május hó 24-én délelőtt 10 órakor haszonbérbe adatik. A haszonbéri időtartam 3 év s a részletes árverési feltételek az árverés napjáig a hagymásláposi körjegyzői irodában megtekinthető. Hagymáslápos, 1905. május 12. Keresztény Lajes, jegyző. Cseterky Ferencz, bíró. 1095—1907. sz. Árverési hirdetmény. Szaniszló község elöljárósága közhírré teszi, hogy a községi vadászterület 1907. évi junius 25. napján délelőtt 8 órakor Szaniszló község­házánál tartandó nyilvános árverésen 1907. évi augusztus hó 15-től kez­dődő 6 egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. A feltételek Szaniszló községházánál a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Szaniszló, 1907. május 15. Gruber Márton, jegyző. Bartha István, biró. 554—1907. sz. Hirdetmény. Balogh Lajos matolcsi lakos által folyó évi május 14-én 1 darab 3 éves pej szőrű, csillagos homloku, kancza, bitangságban találtatott s mint ilyen tulajdonos nem jelentkezése esetén, Matolcs községházánál 1907. évi május hó 31-én délelőtt 10 órakor tartandó árverésen eladatni fog. Matolcs, 1907. május 14. Községi elöljáróság. 777—1907. sz. Hirdetmény. Kecskés Gyula pálfalvai lakos tulajdonát képező sertések közzé a szatmárhegyi útvonalon egy darab 4 hónapos fehér szőrű kocza sertés, folyó hó 10-én becsapott. A mely sertés jelenben Pálfalva községben mint gazdátlan jószág elfogva van. Felhivatik igazolt tulajdonosa, hogy folyó hó 28-ik napjának délelőtt 9 óráig az átvétel végett jelentkezzék Pálfalva község elöljáróságánál, mivel ellenesetben az nap délelőtt 10 órakor nyil­vános árverésen elfog adatni. Pálfalva, 1907. május 13. Veres Sándor, körjegyző, Kecskés Mihály, biró. 822—1907. sz. Hirdetmény. Breha Róza kapnikbányai illetőségű cseléd leány 43—1906. szám alatt nyert cselédkönyv elnyerés iránti bizonylatát elvesztette, megsemmi- sittetik. Kapnikbánya, 1907. május 10. Községi jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom