Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-04-11 / 16. szám

Melléklet „Szatmärvärmegye Hivatalos Lapja“ 1907. évi l-6ik számához. 1189—1907. K. B. sz. Az erdei érték- és árszabályzat módosítása tárgyában Határozat: Az 1879. évi 31. t.-cz. 85. §-a értelmében az erdei érték-és ársza­bályzat legalább is minden 3 évben újból megállapítandó. Szatmárvármegyére nézve 53001—1905. sz. rendelettel állapíttatott meg a szabályzat, de az óta az árak tetemesen emelkedtek. Az 1880. évi 24432. sz. rendelet 5. §-a értelmében az erdőbirto­kosokat felhívom, hogy az erdei érték és árszabályzatra nézve javaslataikat tegyék meg, s azt a most érvényben levő árszabályzat felesleges példá­nyai beküldése mellett javaslataiknak megfelelően, az uj adatokat a mostani adatok íele színes tentával jegyezzék be s 15 nap alatt küldjék be, meg­jegyzi azonban az erdészeti bizottság, hogy ha a kitűzött határidő alatt az erdőbirtokosok észrevételt nem tennének, úgy fogja tekinteni, mintha a szabályzatban kitüntetett árszabályt jelenben is fentartani óhajtanák. Miről e határozat kiadatik : 1. Nagybánya városnak, 2. Szatmárnémeti sz. kir. városnak (az Avas erdőre nezve), 3. a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnak, 4. nagykárolyi irt. kir. főerdőhivatalnak, 5. a szatmári m. kir. járási erdőgondnokságnak, 6. a nagybányai m. kir. járási erdőgondnokságnak, 7. Hadik Barkóczy gróf urad. erdőhivatalának Varannó, 8. Károlyi Lajos gróf hitb. „ „ Erdőd, 9. Károlyi István gróf urad. intezőségenek Nagykároly, 10. Károlyi Gyula gróf k. k. örök. urad. intézőségenek Szaniszló, 11. Károlyi Sándor gróf urad. erdőhivatalának Tasnádszarvad, 12. Vécsey László báró „ „ Sárközujlak, 13. Teleki László Gyula gr. „ „ Jeder, 14. Tappenheim Sigfried gr. ,, „ Fény, 15. Teleki Sándor gróf „ „ Nagysomkut, 16. Teleki Géza gróf „ „ Pribékfalva, 17. Teleki János gróf „ „ Költő, 18. Kovács Jenő „ „ Homok, 19. Mándy Zoltán „ „ Szinérváralja, 20. Kende Zsigmond „ „ Istvándi, 21. Zselenszky Róbert gróf urad. intézősége Nyirvasvári, 22. Degenfeld Sándor gróf „ „ Erdőszáda, 23. Dégenfeld József gróf „ „ Csomaköz, 24. Vármegyei Hivatalos Lap szerkesztőségének jelen határozatnak a Hivatalos Lap II. rovatában való közzé tetei végett, 25. kir. erdőfelügyelőségnek 238—1907. számára. Kelt Szatmárvármegye közig, erdészeti bizottságának 1907. évi ápril hó 3-án tartott ülésében. _________ llosvay, elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom