Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

XXXIII. Sárközy Lajos tiszakoródi anyakönyvvezető- helyettes kinevezése 588 Sima községben befogott vizsla tulajdono­sának körözése 125 Sima községben befogott juh tulajdonosának körözése 863 Sipos János születési anyakönyvi kivona­tának közlése 113 Simon István által talált 1 pár gombos czipő tulajdonosának körözése 288 Siketnéma tankötelesek iskoláztatása 388 Sira László körözése 740 Sindiestyán László elvesztett munkásigazol­ványának érvénytelenítése 855 Somlyai József körözése 144 Sorján János körözése 742 Somottyuk Mihály elégett munkásigazolvá­nyának megsemmisítése 852 Somottyuk Flora elégett munkásigazolvá­nyának megsemmisítése 853 Sonkádi szülésznői állásra pályázat 530,589 Sófalva községben talált ismeretlen siket­néma koldus hozzátartozóinak körözése 10 Spitz Zoltán által talált csikó tulajdonosá­nak körözése 86 Spitzer Manó segélyezésének megtagadása 662 Stökkert Károly körözése 128 Stromer Miklós matolcsi anyakönyvvezetc- helyettes kinevezése 153 Stajka László körözése 173 Statisztikai hivatal 1907. évi kiadványainak ajánlása 264, 327 Szromek alias Stom Vilmos körözése 336 Steiner Samu körözése 669 Steinberger Lipót körözése 743 Strausz Jakab által felfogott sertés tulajdo­nosának körözése 783 Stefanicz György nyomozása 214 Stef Gábor körözése 863 Suba István elbitangolt lovának körözése 406 Suta Sándor elbitangolt csikójának körö­zése 516 Sultész Mihály körözése 742 Szabó Mihály lovának körözése 437 ., Elek körözése 440 „ György körözése 500 „ Rozália és Ferencz lakóházastelké­nek eladása 626 677 „ Borbála körözése 802 „ István körözése 865 Szakács Ferencz körözése 25 Szakállasdombói közösiskola alap földterü­letének eladása 286, 301, 782 Szakállasfaluzí körgyámi állásra pályázat 199, 213 Szakaszi aljegyzői állásira pályázat 244,273 Szakaszi korcsmaépület eladása 649 Szabics Antónia elégett járlatának megsem­misítése 531 Szajkó Erzsébet körözése 865 Szatmárzsadányi községi jegyzői állásra pályázat 53, 67 Szatmárzsadányi szülésznői állásra pályá­zat 169, 179 Szatmárzsadányban talált siketnéma leány- gyermek hozzátartozóinak körözése 826 Szatmári körorvosi állásra pályázat 85, 99 Szatmári járás ismeretlen hadköteleseinek körözése 155 Szatmári járási állatorvos irodahelyiségének bebútorozása 325 Szalmárvármcgyei th. közutakon műtárgy­építésére árlejtés 381 Szatmárnémelii csendőrkerületi szakaszhoz tartozó községek kimutatása 463 Szatmár—tiszaujlaki államosítandó útvonal irányának megváltoztatása 751 Szaniszlói vadászterület bérbeadása 304 Szamosardói állami iskolánál műterem épí­tésére árlejtés 455 Szaszarán Eszter elvesztett cselédbizonyla- tának körözése 515 Szancsek Dániel kapnikbányai anyakönyv- vezető-helyettes kinevezése 739 Számlatulajdonosok pénzküldeményeinek postatakarékpénztárhoz beküldése 167 Száméi János által felfogott 2 drb csikó tu­lajdonosának körözése 741 Szász Károly körözése 761 Száj- és körömfájás miatt alakított vész­kerület kibővítése 771 Száj és körömfájás miatt alakított vészke­rület megszüntetése 794 Szárazbereken befogott 3 drb juh talajdo- nosának körözése 811 Szántó Borbála körözése 866 Szegál Mátyás körözése 9, Dr. Szentkirályi Sándor „Élet“ czimü lap­jának ajánlása 22 Szekeres Dezső és Endre tagosbirtokának eladása 100 Szegényházi ápoltak tartásdijai megtéríté­sével követendő eljárás 332 Szegény és ínséges alap zárszámadása 337 Szeibel József csikójának körözése 369 Szeder Vincze körözése 652 Székváros tüzkárosultjai javára gyűjtés 790 Szeifert Ede körözése 842 Szeidl Mártonná Katona Erzsi segélyének megtagadása 861 Szentmiklóson felfogott ökörtinó tulajdono­sának körözése 863 Szeibel István által elvesztett járlat körö­zése 335

Next

/
Oldalképek
Tartalom