Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-01-31 / 6. szám

Szatmárvámegye Hivatalos Lapja 87 158—1907. sz. Hirdetmény. Szimuj Demeter részére Szaniszlón 1899. február 18-án 16—1899. szám alatt kiadott cselédkönyv nyeréshez szükséges községi bizonyítványát elvesztette, megsemmisittetik. Szaniszló, 1907. január 20. Gruber Márton, jegyző. 167- 1907. sz. Hirdetmény. Bodor Zsigmond dobrai lakos 1906. év deczember havában Dobrán az alább megnevezett három darab marhalevelet elvesztette és pedig: 739—1906. jkvi, 54542. törvényhatósági szám alatt egy darab 5 éves fekete szőrű, két hátsó lába kesely heréit lóról; 740—1906. jkvi, 54543. törvényhatósági szám alatt egy darab 5 éves, jobb füle hasított pely szőrű kancza lóról és 741 1906. jkvi 54544. törvényhatósági szám alatt egy darab 4 éves, pely szőrű kancza lóról kiállított marhaleveleket megsemmisítem. Erdőd, 1907. január 22. Eötvös Róbert, főszolgabíró. 597—1907. k. sz. Hirdetmény Földi Sándor gőzmalmi munkás nagykárolyi lakosnak Nagykároly r. t. város I. fokú iparhatósága által 1903. január 11-én 551. szám alatt kiállított mun­kakönyvé ezennel érvénytelenittetik. A munkakönyv feltalálása esetén, Nagykároly r. t. város I. fokú iparhatóságához beszolgáltatandó. Nagykároly, 1907. január 21. Debreczeni, polgármester. 110—1907. sz. Körözés Kardos József a nagykolcsi elöljáróság által cselédkönyv elnyerés iránt 1906. év február 11-én 5. nyilvántartási szám alatt kiállított községi bizonylatát elvesztette; — ezen bizonylat megsemmisittetik. Kiskolcs, 1907. január 24. Deési Mihály, körjegyző. 213 — 1907. sz. Börvelyi körjegyzőség. Körözvény. Herman József kaplonyi lakos udváráról f. hó 24-én délután egy 3 éves világos pej kancza csikó és egy 2 éves sötét pej kancza csikó kiszaladt. Feltalálás esetén értesítést kérek. Börvely, 1907. január 25. Bodoky Gyula, körjegyző. 455—1906. kih. szám. Körözés. Kihágással vádolt és ismeretlen tartózkodásu, Varga Sándor sárközi lakost körözöm. — Feltalálás esetén kérem hivatalomat értesíteni. Szatmárnémeti, 1907. január 26. Dr. Domahidy, szolgabiró. 509—1906. kih. szám. Nagybánya sz. kir. r. t. város rendőrkapitányi hivatala. Körözés Közrend elleni kihágás miatt jogerős Ítélettel 10 korona pénzbüntetésre marasztalt Balog György aranyosmegyesi születésű és illetőségű, 43 éves, ev. ref. vallásu kocsis, büntetésének kiállása előtt ismeretlen helyre eltávozott s e miatt végrehajtható nem volt. Fel kéretnek a hatóságok és csendőr parancsnokságok nevezett nyomozta- tására, s feltalálás esetén e hivatal értesítésére. Nagybánya, 1907. január 22. Smaregla, rendőrkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom