Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-58. szám)

1907-01-03 / 1. szám

I Szatrpár vármegye Hivatalos Lapja. 9 gessé vállván, felhívom a közigazgatási hatóságokat, hogy nevezettet hatóságuk területén nyomoztassák, feltalálás esetén illetőségi viszonyaira hallgassák ki s a felvett jegyzőkönyvet a megkereső hatósághoz küldjék el. Nagykároly, 1906. évi deczember 20. Ilosvay, vm. alispán. 22586 1906. sz. Szatmár vármegye alispáni hivatalától Körözés. Szeged szab. kir. város polgármesterének 34401—1906. sz. átirata szerint kiskorú Beösze István illetősége ügyében szükségessé vált nevezett anyjának, Beösze Gizella varrónőnek, ki Körmenden, Yasmegye,- 1880. évben született, kihallgatása. Felkérem ennélfogva a közig, hatóságokat, miszerint nevezettet hatóságaik területén nyomoztassák, feltalálás esetén illetőségére tüzetesen hallgassák ki s a felveendő jegyzőkönyvet a megkereső hatóságnak küldjék el. Nemleges értesités mellőzendő. Nagykároly, 1906. évi deczember 20. Ilosvay. vm. alispán. 22556—1906. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Körözés. Szabadka törvényhatósági város polgármesterének 12235—1906. számú átirata' alapján felhivom, hogy özv. Bóka Antalné szül. Siha Rozália szegedi szü­letésű, volt szabadkai, szegedi és budapesti lakos hollétét tegye nyomozás tár­gyává és feltalálás esetén őt férje illetőségére vonatkozólag tüzetesen hallgassa ki, az erről szóló jegyzőkönyvet pedig a megkereső hatóság küldje el. Nagykároly 1006 deczember 20-án. Ilosvay, alispán. 22372—1906. szám. Szatmár vármegye alispánjától. Körözés. Maros-Torda vármegye alispánjának 10151—1906. Sz. átirata szerint Lukács József csibai lakos nevének „Fehérvárira“ való átváltoztathatásáért folyamodott a m. kir. belügyminiszter úrhoz. — Folyamodónak kérése megtagadva, Maros-Torda vármegye alispánjához le lett adva és mivel azon törvényhatóság területéről isme­retlen helyre távozott és igy nevezettnek a belügyminiszteri leirat tudomására hozható nem volt, felhivom az összes közig, hatóságokat, nevezettet hatóságuk területén nyomoztassa és feltalálás esetén a megkereső hatóságot értesitse. Nagykároly, 1906. évi deczember hó 20-án. Ilosvay, vm. alispán. 21688—1906. szám. Szatmár vármegye alispáni hivatalától. Körözés. Szabadka th. város polgármesterének 21189—1906. sz. átirata szerint Sze­gál Mátyás honossága és illetősége volna megállapítandó. — Nevezett utolsó tar­tózkodási helye Budapest Holló-utcza 14. földszint 6. volt, azonban onnan időköz­ben ismeretlen helyre távozott. Feleségének König Máriának bemondása szerint Romániában született, izr. vallása, napszámos, feleségével Palesztinában kelt egybe. — Felhivom ennélfogva az összes közig, hatóságokat, hogy nevezetteket hatósá­guk és illetőségükre vonatkozólag tüzetesen halgassák ki, a kihallgatásról felveendő jegyzőkönyvet esetleges igazolási okmányai kapcsán a megkereső hatóságnak küldjék meg. Nagykároly, 1906. decz. 20. Ilosvay, vm. alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom