Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-11-22 / 48. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja. 603 zolt tulajdonosa f. évi november 25-én nem jelentkezik, Dara község há­zánál 1906. évi november 26-án d. e. 11 órakor nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. Kelt Darán, 1906. nov. 12. Glücksmann Péter, aljegyző. 2002—1906. ki. sz. Hirdetmény. Kapitány Zsuzsánna részére Tyúkod község elöljárósága által f. évi márczius 7-én 495—1906. sz. a. cselédkönyv elnyerhetése végett kiadott bizonylatot elvesztette, ezennel megsemmisittetik. Tyúkod, 1906. nov. hó 15. Hadady József, körjegyző, ________ Nagy József, biró. 21 32—1906. sz. Hirdetmény. Szaniszló községgel szomszédos 48. számú vasutiőr egy feketés, kancza szamarat talált bitangságban s azt Szaniszló község elöljáróságához bevezette. Közhírré tesszük, hogy ha f. év november 26-ig tulajdonosa nem jelentkezik, úgy a jelzett napon d. e. 8 órakor a szamár el lesz árverezve. Szaniszló, 1906. nov. 16. Gruber Márton, jegyző. 2553—1906. sz. Hirdetmény. Józsefháza községben Hankovszki Géza által 1 drb pénztárcza ta­láltatott, melyben 2 kor. 38 fillér volt. Igazolt tulajdonossá alólirott község elöljáróságánál átveheti. Józsefháza, 1906. évi november 14. Nagy Imre, körjegyző. Seer József, biró. 3431 — 1906. sz. A nagybányai járás főszolgabirája. Hirdetmény. Marosán Simon kapnikbányai illetőségű, fürészgyári munkás részére e hivatal által 1903. évi október 30-án 14. nyilvt. sz. alatt kiadott munka­könyv elveszvén, azt ezennel semmisnek nyilvánítom. Nagybánya, 1906, nov. 2. Damokos, főszolgabíró. 6578—1906. sz. Hirdetmény. Egy drb 7—8 éves, pely, heréit, balszemén hályog, két hátsó lába kesely lovat Mandel Sándor, szárazberki határban levő tanyai lakos bitang- ságból befogott. Tulajdonosa jelentkezzék a szárazbereki községi elöljáró­ságnál. Szatmárnémeti, 1906. nov. 13. Csaba, főszolgabíró. 148—1905. sz. Körözés. Tímár Tanaszi kékesoroszfalusi illetőségű egyén a reá kiszabott 1 kor. 25 filler pénzbüntetés helyébe lépő egy napi elzárás eltöltése előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom