Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-10-04 / 40. szám

498 Szatipár vármegye Hivatalos Lapja. NÉV Vallás Születési hely Szülők neve Almási Sándor g. kath. Érkörtvélyes a) György, b) Molnár Borbála Borhidi György yy y, a) György, b) Simánka Flóri Hosszú János yy Penészlek a) György, b) Veres Ferencz Lőrincz János yy a) József b) Lengyel Julia Molnár András ev. ref. Mezőterem a) András, b) Nagy Sára Paducz Zsigmond g. kath. Börvely a) —, b) Paducz Márta Juczki József Érkörtvélyes a) János, b) Juczki Borbála Puskás László a) Sándor, b) Herczeg Mária Kasza József ev. ref. a) —, Kasza Zsófia Rinyu János g. kath. Penészlek a) János, b) Lőrincz Julia Kolom'ajda Mihály yy yy a) Mihály, b) Pellák Julia Mudra János yy a) Péter, b) Probp Borbála Bulyáki Lajos ev. ref. Genes a) —, b) Bulyáki Eszter Marinkás László g. kath. yy a) László, b) — Szolbán Flóri Rost István r. kath. a) István, b) Szatmári Magdolna Bálint László g. kath. Szaniszló a) János, b) Tivadar Flóri Filep Miklós ev. ref. yy a) József, b) Henka Ágnes Nagy László yy yy a) István, b) Mosuly Mária Mihályczu János g. kath. Válla j a) László, b) Marosán Mária Bodnár Sándor yy Mérk a) —, b) Bodnár Katalin Szabó László yy a) —, b) Szabó Juliánná Papp József ev. ref. Dengeleg a) —, b) Papp Juliánná A védtörvény utasítás I. rész. 29. §. 5. pontja értelmében nyomozás végett azzal teszem át, hogy az eredményről hivatalomat annak idején értesíteni szíveskedjék. Nagykároly, 1906. évi szeptember 24. Jeszenszky Béla, szolgabiró. 5522—1906. sz. Körözés. Nagypaládi illetőségű (1903—1019.) cs. és kir. 5. gyalogezredbeli katona Váradi Gábor a behivási parancsnak meg nem felelvén, szökevény­nek nyilváníttatott, felkéretnek a hatóságok, hogy nevezettet nyomoztatni és feltalálás esetén a legközelebbi katonai hatóságnak átadni szíveskedjenek. Szatmárnémeti, 1906. szeptember 26. Dr. Domahidy, szolgabiró. 7098—1906. alisp. sz. Csanádvármegye alispánjától­Körözés. Balog Mária 40 éves, 1905. évi április hó 11-én Kunágotán szü­letett Panni nevű törvénytelen gyermek anyja Apácza községből kóbor czigányokkal ismeretlen helyre távozott. Kérem a nevezett körözését elrendelni és feltalálás esetén kihall­gatni arra nézve, hogy megtudja-e nevezni azon egyházat, hol megkeresz- teltetett, mert születési anyakönyvi kivonata, a melyre illetőségi ügyében szükség van, egyébként nem szerezhető be. Kérem továbbá kihallgatni arra nézve, hogy mely községekben mikor és mennyi ideig tartózkodott. Makó, 1906. évi szeptember hó 10-én. Hervay, s. k. alispán. Nyom. Manyák és Tóth, Nagykároly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom