Szatmárvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1906-08-02 / 28. szám

Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 369 1532—1906. kig. sz. Hirdetmény.] Herskovics Ignácz remetemezői lakos udvaráról f. hó 18-án este 10 óra tájban 1 drb egy éves fehér üsző borjú elbitangolt. Körözését kérem. Remetemező, 1906. julius 28-án. Róth Sándor, aljegyző. 3287 -1905. ki. sz. Árverési hirdetmény. Ezennel közhírré téttetik, miszerint a Nagy-somkuti főszolgabírói hivatalban folyó év augusztus hó 15-én d. e. 9 órakor egy aczél óra egy nickel lánczczal a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. Nagysomkut, 1906. julius 26. Péchy, főszolgabíró. 7198—1905. ki. sz. Körözvény. Hepp József szaniszlói illetőségű, ki a 7198 — 1905. sz. közigaz­gatási ügyben mint kivándorlási közvetítő vádolva van, megidézhető nem volt mert ismeretlen helyre eltávozott. Felkérem azért a társhatóságokat, hogy nevezett szaniszlói lakos terheltet körözni szíveskedjék hatóságuk területén, s feltalálhatósága esetén hivatalomhoz szíveskedjenek elővezettetni. Nagykároly, 1906. julius hó 26-án. Sepsi, tb. főszolgabiró. 1106—1906. sz. Körözvény. Ilosvai Mária láposbányai illetőségű, jelenleg Bikszádon szolgáló cseléd a nagybányai főszolgabírói hivatal által 1899. évben kiállított cseléd­könyvét Avasujfalu községben elvesztette. Feltalálás esetén hozzám be­küldeni, fel nem találás esetén megsemmisíteni kérem. Bikszád, 1906. év julius hó 25-én. Körjegyzőség. 11804—1906. sz. Szatmárvármegye alispáni hivatalától. Körözés. Megyesi János herendi lakos a folyó évi junius hó 18-án Avas- újvároson tartott országos vásár alkalmával 400 korona papírpénzt tartal­mazó fekete bőrtárczáját elvesztette. Az elveszett pénz és bőrtárcza körözését elrendelve, felhívom az összes rendőrhatóságokat, hogy azt megtalálás esetén a szinérváraljai járás főszolgabírójához a 3891 —1906. számra való hivatkozással küldjék be. Nagykároly, 1906. julius hó 20-án. Ilosvay, alispán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom